Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa.

Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken kaikkiaan nyt valmistuneissa selvityksissä ei nouse esille kovin merkittäviä eroja yleiskaavavaihtoehtojen välillä. Kummankaan vaihtoehdon ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa Natura-alueiden suojeluarvoille. Ratkaiseviksi tekijöiksi muodostunevatkin kaupunkirakenne, kaavatalous ja metron kustannukset.

Alustavien kaavataloudellisten laskelmien perusteella suora metrolinjaus on parempi. Lisäksi suorassa vaihtoehdossa metron rakentamiskustannukset on alustavasti arvioitu yli sata miljoonaa euroa edullisemmiksi. Yleiskaavan taloudellinen selvitys ja suoran metrolinjauksen rakennettavuus- ja kustannusselvitys valmistuvat myöhemmin huhti- ja toukokuussa.

Suoran metrolinjauksen rakennettavuus- ja kustannusselvityksessä tarkastellaan kahta alavaihtoehtoa: osin maan päällä kulkevaa sekä koko matkan maan alla kulkevaa. Yleiskaavassa ei kuitenkaan päätetä, missä metro kulkee maan alla tai päällä. Yleiskaavassa osoitetaan metrolinjauksen likimääräinen sijainti, ja muu päätetään myöhemmin tarkempien suunnitelmien perusteella.

Suoran metrolinjauksen kaavakarttoihin, liikennejärjestelmäselvitykseen, kaupan palveluverkkoselvitykseen sekä luonto- ja Natura-vaikutusten arviointiin voi tutustua verkossa osoitteessa yhteinenostersundom.fi/aineistot. Liikennejärjestelmän ja kaupan palveluverkon osalta vaihtoehtoja on vertailtu lisäksi erillisissä raporteissa.

Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta tekee kesäkuussa Helsingille, Vantaalle ja Sipoolle esityksen uudesta yleiskaavaehdotuksesta ja metrolinjauksesta. Syksyllä kuntien lausuntojen perusteella päätetään kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Östersundomin yhteisen yleiskaavan aineistot

Kuntien lausunnot maakuntakaavasta päätöksenteossa

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa Östersundomin maakuntakaavasta nähdään suora metrolinjaus Helsingin kannalta selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi tähänastisten selvitysten ja alustavien laskelmien perusteella. Lausunnossa todetaan myös, että maakuntakaavaehdotuksen suora metro -vaihtoehdossa Länsisalmen alue ei vastaa yleiskaavan taajamarakennetta. Muun muassa tätä kaavamerkintää esitettiin muokattavaksi. Tavoitteena on, että Helsingin kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 24. huhtikuuta.

Sipoon maankäyttöjaosto käsitteli maakuntakaavan lausuntoa 10.4. kokouksessaan. Lausunto tulee Sipoossa seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn. Vantaalla lausuntoa käsittelee 24.4. kaupunginhallitus ja 8.5. kaupunginvaltuusto. Lisäksi Östersundom-toimikunta tulee antamaan lausunnon Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta.

Maakuntakaavan lausuntoaineisto Uudenmaan liiton verkkosivuilla

Päätöstiedote kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.4. kokouksesta

Helsingin kaupunginhallituksen päätösasiakirjat

Sipoon esityslistat ja pöytäkirjat

Vantaan esityslistat ja pöytäkirjat

Kommentoi