Salmenkallio selvitysalueeksi uudessa yleiskaavaehdotuksessa

Uuden yleiskaavaehdotuksen valmistelu etenee pohjoisen metrolinjauksen pohjalta. Ratkaisua on työstetty Natura-arvioinnin yhteydessä, ja käynnissä ovat myös mm. luontovaikutusten arviointi, liikennejärjestelmäselvitys, metron rakennettavuus- ja kustannusselvitys, kaupan selvitys sekä kokonaistaloudellinen selvitys. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena kaavassa on jättää lähimpänä luonnonsuojelualueita olevat alueet

6

Yleiskaavassa vaihtoehtona pohjoisempi metrolinjaus

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen

19

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 21.6. – Arviointiselostus nähtävillä 16.9.2016 saakka

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten ottamista, sijoittamista ja käsittelyä varten. Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut. YVA-selostuksen sähköinen versio on nähtävillä yhteysviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA ja hankkeen

4

Östersundomiin kehitetään biotalousintegraattia

Helsingin kaupunki, Sitra ja joukko älykkäästä ja puhtaasta kaupunkirakentamisesta kiinnostuneita yrityksiä kehittävät Östersundomiin biotalousintegraattia. Hanketta rahoittaa myös Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Tavoitteena on kiertotalouteen perustuva alueellinen resurssitehokkuus, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää omien ja toisten yritysten pääprosessien sivuvirtoja liiketoiminnassa. Samalla alueelle

1

Tutustu Östersundomin maa-aineshankkeeseen virtuaalimallin avulla

Östersundomin maa-aineshankkeeseen voi tutustua havainnollisen ja helppokäyttöisen virtuaalimallin avulla. Virtuaalimalli on kolmiulotteinen malli, jossa voidaan liikkua ja tarkastella hanketta vapaasti eri suunnista. Mallin avulla saa käsitystä siitä, miltä maa-aineshanke Östersundomin ympäristössä ja maisemassa näyttäisi. Virtuaalimallin voi avata joko 1) internet-versiona

0

Maa-aineshankkeen YVA-ohjelmaan tutustuttiin Sakarinmäen koululla

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVAssa. Sakarinmäen koululla pidettiin tiistaina 8.9.2015 kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen tausta, hanke, YVAn vaiheet ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Paikalla oli noin 25 asukasta. Mikko Suominen rakennusvirastosta avasi tilaisuuden ja kertoi

0

Yleiskaavasta lisäselvityksiä päätöksentekoa varten

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä viime keväänä ja siitä pyydettiin lausuntoja ja muistutuksia. Kaavan jatkon kannalta merkittävin asia on edelleen kysymys Natura-alueen luontoarvojen suojelusta. Päätöksentekoa varten tehdään lisäselvityksiä arviolta vuoden ajan.

3

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 8.9. – Arviointiohjelma nähtävillä 6.11. saakka

Östersundomin kuntien yhteisessä yleiskaavaehdotuksessa osoitettiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa kiviainesten käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely. Nyt asukkailla on mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta, joka on selvitys alueiden nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja millä tavoin arviointi

0

Helsingin kaupungin lausunto Östersundom-toimikunnalle

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2015 antaa Östersundom-toimikunnalle lausunnon Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta. Päätös tehtiin ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen. Lausunto kokouspöytäkirjassa Kaupungin eri hallintokunnat jättivät omat lausuntonsa kaupunginhallitukselle, joka antoi Helsingin kaupungin lausunnon asiasta. Kaupunginhallitus liittää lausuntoonsa hallintokuntien ja liikelaitosten lausunnot yleiskaavan

0

Östersundomin biotalousintegraatille rahoitusta innovaatiorahastolta

Innovaatiorahasto rahoitti tänä vuonna yli 700 000 eurolla uusia hankkeita, jotka lisäävät osaamista ja vaikuttavat myönteisesti elinkeinoihin. Vuoden 2015 rahoitusta haki kaikkiaan 20 hanketta. Uutta rahoitusta saavia hankkeita on kahdeksan, joista suurimpia saajia ovat Health Capital Helsinki, IsoRobasta ilmastokatu, InnoBim

0