Östersundom-toimikunnan päätökset 28.4.2017

Östersundom-toimikunta päätti kokouksessaan perjantaina 28.4.2017 esityslistan asioista seuraavasti. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotuksen mukaan 2 Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita 3 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta Ehdotuksen mukaan 4 Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista Ehdotuksen mukaan 5 Tämän

0

Östersundom-toimikunta käsittelee 28.4. maakuntakaavalausuntoa

Östersundom-toimikunta kokoontuu perjantaina 28. huhtikuuta. Kokouksen esityslistalla ovat Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta sekä lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista. Östersundom-toimikunnan 28.4.2017 kokouksen esityslista (.pdf) Esityslistan kaikki liitteet löytyvät osoitteesta yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko

0

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa. Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken

3

Karhusaaren eteläosan kaavamuutos nähtävillä – Asukastilaisuus 28. maaliskuuta

Karhusaaren eteläosassa tutkitaan pientalotonttien täydennysrakentamista sekä melonta- ja lautailutukikohdan toteuttamista Merimiehenkujan päähän. Kölikujan ja Messipojan katuja on tarkoitus jatkaa. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tarkemmalla tasolla vuonna 2015 hyväksytyn Karhusaaren kaavarungon toteuttamismahdollisuudet. Kaavamuutos koskee 29 pientalotonttia ja sen tavoitteena on mahdollistaa suurien pientalotonttien

1

Yleiskaavaan suunnitellaan suorempaa metrolinjausta

Östersundomin suunnittelussa selvitetään suorempaan ja lyhyempään metrolinjaukseen perustuvan kaavaratkaisun vaikutukset. Syksyllä 2016 tarkasteltiin yleiskaavavaihtoehtoa, joka perustuu maankäytön painopisteen ja metron siirtämiseen kauemmas herkistä luontokohteista ja jossa metro kulkee Vantaan alueella pohjoista reittiä Porvoonväylän tuntumassa. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena oli jättää

4

ELY-keskukselta lausunto maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksista

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt, kun yhteysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa 10.11.2016. ELY-keskuksen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja -asetuksen vaatimukset. Östersundomin yleiskaava-alueella sijaitsevista hankevaihtoehdoista ELY-keskus pitää vähiten haitallisena VE 2:hta (Hältingberget). Maa-ainesten käsittelyalueen aluevaraus on tarkoitus osoittaa valmisteilla

0

Salmenkallio selvitysalueeksi uudessa yleiskaavaehdotuksessa

Uuden yleiskaavaehdotuksen valmistelu etenee pohjoisen metrolinjauksen pohjalta. Ratkaisua on työstetty Natura-arvioinnin yhteydessä, ja käynnissä ovat myös mm. luontovaikutusten arviointi, liikennejärjestelmäselvitys, metron rakennettavuus- ja kustannusselvitys, kaupan selvitys sekä kokonaistaloudellinen selvitys. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena kaavassa on jättää lähimpänä luonnonsuojelualueita olevat alueet

6

Yleiskaavassa vaihtoehtona pohjoisempi metrolinjaus

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen

19

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 21.6. – Arviointiselostus nähtävillä 16.9.2016 saakka

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten ottamista, sijoittamista ja käsittelyä varten. Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut. YVA-selostuksen sähköinen versio on nähtävillä yhteysviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA ja hankkeen

4

Östersundomiin kehitetään biotalousintegraattia

Helsingin kaupunki, Sitra ja joukko älykkäästä ja puhtaasta kaupunkirakentamisesta kiinnostuneita yrityksiä kehittävät Östersundomiin biotalousintegraattia. Hanketta rahoittaa myös Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Tavoitteena on kiertotalouteen perustuva alueellinen resurssitehokkuus, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää omien ja toisten yritysten pääprosessien sivuvirtoja liiketoiminnassa. Samalla alueelle

1