Östersundomkommittén
Östersundomkommittén är kommunernas gemensamma organ som avses i 46 § i markanvändnings- och bygglagen. Kommitténs uppgift är att utarbeta och godkänna en gemensam generalplan för Östersundom.

Östersundomkommitténs medlemmar är Helsingfors stadsplaneringskontors verkschef Mikko Aho, Vanda stadsplaneringsdirektör Tarja Laine samt Sibbos tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä.

Östersundomkommitténs uppgift upphör när beslutet om fastställelse av generalplanen vinner laga kraft efter kungörelse.

Föredragnings- och beslutlistor finns endast på finska.

Tidtabell och framskridande

Generalplanen behandlas i dess olika skeden också i kommunerna Helsingfors, Sibbo och Vanda stads- och kommunstyrelser och fullmäktigen. Kommunerna har kommit överens om att:

  • Planutkastet ska godkännas som grund för fortsatt planering på minst stads- eller kommunstyrelsenivå.
  • Planförslaget ska behandlas med samma innehåll i varje kommuns fullmäktige före den egentliga behandlingen för godkännande i Östersundomkommittén.
  • Planförslaget ska inte presenteras för kommittén om varje kommuns fullmäktige inte har tillstyrkt det beträffande sitt eget område.