Helsingin, Sipoon ja Vantaan valtuustot päättivät vuoden 2010 lopulla, että Östersundomin alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen kuntien yhteinen yleiskaava.

Yleiskaava määrittää karkealla tasolla

  • joukkoliikenteen perusratkaisut
  • asukas- ja työpaikkamäärän
  • rakentamisalueiden rajaukset

Tarkempi rakenne päätetään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa eli osayleiskaava- ja asemakaavatasolla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä helmikuussa 2011.

Yleiskaavaluonnos (24.2.2011) ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten huhti-toukokuussa 2011.

Tarkistettu kaavaluonnos (9.2.2012) laadittiin kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta. Se sisälsi viisi vaihtoehtoa, joista yleiskaavaehdotuksen pohjaksi valittiin vaihtoehto B.

Tarkistetun kaavaluonnoksen Natura-arviointi valmistui maaliskuussa 2013. Sen mukaan Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundomin alue toteutuisi tarkistetun luonnoksen (28.12.2012) mukaisesti.

Natura-arvioinnin tulokset otettiin mukaan suunnitteluun. Yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja.

Luontoarvoihin kohdistuvien merkittävien haittojen lieventämiseksi rakentamisalueita vähennettiin suunnitteluprosessin aikana.

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnissa (10.10.2014) merkittävän haitan kynnys ylittyi linnuston osalta pyyn, kehrääjän ja ruisrääkän kohdalla. Jos alueita pienennettäisiin edelleen, yleiskaava ei enää vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa eikä hankkeelle aiemmissa päätöksentekovaiheissa asetettuja tavoitteita.

Kaavaehdotus (27.10.2014) lähetettiin kuntien luottamuselinten käsiteltäväksi loppuvuodesta 2014. Kunnat puolsivat nähtäville asettamista. Östersundom-toimikunta päätti nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä 9.12.2014 kokouksessaan.

Kaavaehdotusta voidaan vielä tarkistaa lausuntojen ja muistutusten pohjalta. Natura-arviointien lausunnot saadaan viimeistään 12.6.2015, minkä jälkeen voidaan päättää kaavan etenemisestä. Kuntien puollettua esitystä Östersundom-toimikunta hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.