Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus sovittaa yhteen seudun kasvua ja luontoarvoja. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran metrolinjauksen vaihtoehtoon.

Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus ilmakuvaan sovitettuna. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Ribbingön alueet on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillisellä osayleiskaavalla. Metrolinjausta on suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita sijaitsevan Salmenkallion alueen kautta. Salmenkallion metroasema on poistettu.

Rakentamista on tehostettu varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsilla. Kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut erityisesti metroasemien ympärillä. Kaupunkimaista pientaloasumista on edelleen noin puolet rakentamisen määrästä. Asukasmääräarvio on 80 000–100 000 asukasta. Rakentamisen painopiste ajoittunee 2030–2040-luvuille.

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella on muutettu suunnitelmaa siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys ja Westerkullan kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema muodostavat laajan yhtenäisen kokonaisuuden.

Natura-arvioinnin perusteella uusi ehdotus ei aiheuta merkittävää haittaa Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille.

Kaavataloudellisten laskelmien mukaan kaavaehdotus on kehittynyt hyvään suuntaan. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu lisäksi asukkaiden, yritysten, kuntatalouden sekä Helsingin seudun näkökulmasta.

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaehdotukseen on valittu Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja teknistaloudelliseen vertailuun.

Östersundom-toimikunta käsittelee uutta yleiskaavaehdotusta 26.6. kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot, ja asiaa käsitellään kuntien luottamuselimissä elo–syyskuussa. Toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon.

Mikäli kunnat puoltavat kaavaehdotusta, toimikunta asettaa sen nähtäville loppuvuodesta 2017. Lausuntojen perusteella kaavaan voidaan tehdä vielä muutoksia ennen nähtäville asettamista. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuuksia, ja kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen.

Muutetun yleiskaavaehdotuksen aineisto (lausuntoaineisto 26.6.2017)

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 26.6.2017 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 26.6.2017 (pdf)
 3. Teknistaloudellinen selvitys, 26.6.2017 (pdf)
 4. Vaikutusten arviointi, 26.6.2017 (pdf)
 5. Vuorovaikutusraportti, 26.6.2017 (pdf)
 6. Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)
 7. Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy 31.3.2017 (pdf)
 8. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)
 9. Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017 (pdf)
 10. Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017 (pdf)
 11. Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)
 12. Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)

Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineisto >>

Lue lisää >>