Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, laatii ja hyväksyy yhteisen yleiskaavan. Toimikunnan nimittää kunnanhallitus toimikaudekseen.

Toimikunnan jäseniä ovat Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine sekä Sipoon vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä. Toimikunta vastaa kaavaprosessin kaikissa vaiheissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista viranomaisyhteistyö-, lausunto- ja vuorovaikutusmenettelyistä.

Ennen toimikunnan päätöksentekoa asiat käsitellään Östersundomin kaupunginjohtajaryhmässä. Ryhmään kuuluvat Helsingin ja Vantaan maankäytön suunnittelusta vastaavat apulaiskaupunginjohtajat tai -pormestarit, Sipoon kunnanjohtaja, edellä mainitut Östersundom-toimikunnan jäsenet sekä kuntien yleiskaavoituksesta vastaavat viranomaiset.

Toimikunta valmistelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen ja saattaa ne kuntien käsiteltäväksi. Toimikunnan yleiskaavan hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, että kunnat ovat puoltaneet hyväksymistä. Yhteisen yleiskaavan vahvistamismenettelystä ympäristöministeriössä on luovuttu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä 1.2.2016.

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat

Esityslistat:
1.2.2011 |15.4.2011|17.6.2011 |9.2.2012|7.5.2012|12.6.2012|27.10.2014|9.12.2014|16.2.2015
|28.4.2017 |26.6.2017 |15.12.2017

Pöytäkirjat:
1.2.2011 |15.4.2011|17.6.2011
|9.2.2012|7.5.2012|12.6.2012|27.10.2014|9.12.2014|16.2.2015
|28.4.2017  |26.6.2017 |15.12.2017

Päätösasiakirjojen liitteet

Pöytäkirjan liitteet:

Pöytäkirjan liitteet ovat samat kuin esityslistan liitteet.

Liitteet 15.12.2017 kokouksessa:

Esityslistan liitteet:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 15.12.2017 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 15.12.2017 (pdf)
 3. Teknistaloudellinen selvitys, 15.12.2017 (pdf)
 4. Vaikutusten arviointi, 15.12.2017 (pdf)
 5. Vuorovaikutusraportti, yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017 (pdf)
 6. Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta (26.6.2017) koskevat lausunnot, 15.12.2017 (pdf)
 7. Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)
 8. Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy 31.3.2017 (pdf)
 9. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)
 10. Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 2017 (pdf)
 11. Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 2017 (pdf)
 12. Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)
 13. Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)
 14. Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 25.9.2017 (Helsingin kaupungin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta) (pdf)
 15. Vantaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 25.9.2017 (Vantaan kaupungin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta) (pdf)
 16. Sipoon kunnanhallituksen pöytäkirjanote 5.9.2017 (Sipoon kunnan lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta) (pdf)
 17. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto yleiskaavaehdotuksesta, Östersundomin yhteinen yleiskaava, 27.10.2017 (pdf)
 18. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017 (pdf)
 19. Metsähallituksen lausunto Östersundomin yleiskaavan Natura-arvioinnista, 31.10.2017 (pdf)

Liitteet 26.6.2017 kokouksessa:

Pöytäkirjan liitteet:

Kohta 2:

 • Liite 1: Ote Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 19.6.2017 § 688 (pdf)
 • Liite 2: Ote Vantaan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 19.6.2017 § 11 (pdf)
 • Liite 3: Ote Sipoon kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.6.2017 § 162 (pdf)

Pöytäkirjan kohdan 5 liitteet ovat samat kuin esityslistan liitteet 1–12.

Esityslistan liitteet:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 26.6.2017 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 26.6.2017 (pdf)
 3. Teknistaloudellinen selvitys, 26.6.2017 (pdf)
 4. Vaikutusten arviointi, 26.6.2017 (pdf)
 5. Vuorovaikutusraportti, 26.6.2017 (pdf)
 6. Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)
 7. Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy 31.3.2017 (pdf)
 8. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)
 9. Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017 (pdf)
 10. Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017 (pdf)
 11. Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)
 12. Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)

Liitteet 28.4.2017 kokouksessa:

Pöytäkirjan liitteet:

Kohta 3, liite 4: Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf). Pöytäkirjan kohdan 3 liitteet 1–3 ovat samat kuin esityslistan liitteet.

Kohta 4, liite 3: Lausuntopyyntö Östersundomin yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnista (pdf). Pöytäkirjan kohdan 4 liitteet 1 ja 2 ovat samat kuin esityslistan liitteet.

Esityslistan liitteet:

Esityslistan kohta 3: Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

 • Liite 1: Uudenmaan liiton lausuntopyyntö (pdf)
 • Liite 2: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus, pohjoinen metrolinjaus (pdf)
 • Liite 3: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus, suora metrolinjaus (pdf)
 • Liite 4: Lausuntoesitys (pdf)

Esityslistan kohta 4: Lausuntojen pyytäminen östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista

 • Liite 1: Östersundomin yhteinen yleiskaava, kaavaehdotus, suora metro -vaihtoehto (pdf)
 • Liite 2: Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066) (pdf)
 • Liite 3: Lausuntopyyntö, luonnos (pdf)

Liitteet 16.2.2015 kokouksessa:

Pöytäkirjan liite 5: Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (pdf) Pöytäkirjan liitteet 1–4 samat kuin esityslistan liitteet.

Esityslistan liitteet:

 1. Uudenmaan liiton lausuntopyyntö (pdf)
 2. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus (pdf)
 3. Maakuntakaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset (pdf)
 4. Maakuntakaavaehdotuksen kumottavien merkintöjen kartta (pdf)
 5. Lausuntoluonnos (pdf)

Liitteet 9.12.2014 kokouksessa:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, 9.12.2014 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 5.11.2014 (pdf)
 3. Havainnekuva, 27.10.2014 (pdf)
 4. Teknistaloudellinen selvitys, 12.11.2014 (pdf)
 5. Vaikutusten arviointiraportti, 5.11.2014 (pdf)
 6. Luontovaikutusten arviointi, 5.11.2014 (pdf)
 7. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), 10.10.2014 (pdf)
 8. Pientalokaupunki, 27.10.2014 (pdf)
 9. Vuorovaikutusraportti, 27.10.2014 (pdf)
 10. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 18.11.2014 (pdf)
 11. Sipoon kunnanhallituksen päätös 25.11.2014 (pdf)
 12. Vantaan kaupunginhallituksen päätös 1.12.2014 (pdf)

Liitteet 27.10.2014 kokouksessa:

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, 27.10.2014 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 27.10.2014 (pdf)
 3. Havainnekuva, 27.10.2014 (pdf)
 4. Teknistaloudellinen selvitys, 27.10.2014 (pdf)
 5. Vaikutusten arviointiraportti, 27.10.2014 (pdf)
 6. Luontovaikutusten arviointi, 10.10.2014 (pdf)
 7. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnitellun maankäytön vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), 10.10.2014 (pdf)
 8. Pientalokaupunkiraportti, 27.10.2014 (pdf)
 9. Vuorovaikutusraportti, 27.10.2014 (pdf)

Liitteet 12.6.2012 kokouksessa:

 • Asia 2, liite 1. (pdf), Uudenmaan liiton lausuntopyyntö Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
 • Asia 2, liite 2. (pdf), Östersundom-toimikunnan lausunto

Liitteet 7.5.2012 kokouksessa:

 • Asia 3, liite 1. (pdf) Sipoon kunnanhallituksen päätös 13.3.2012
 • Asia 3, liite 2. (pdf), Vantaan kaupunginhallituksen päätös 26.3.2012
 • Asia 3, liite 3. (pdf), Helsingin kaupunginhallituksen päätös 10.4.2012
 • Asia 3, liite 4, kaavaluonnoskartta, vaihtoehto B. 9.2.2012. (pdf)
 • Asia 3, liite 5, vuorovaikutusraportti. 9.2.2012. (pdf)
 • Asia 4, liite 1. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö
 • Asia 4, liite 2. (pdf), Neuvottelumuistio 30.3.2012
 • Asia 4, liite 3. (pdf), Östersundom-toimikunnan lausuntoluonnos
 • Pöytäkirjan liite 1, pykälä 9. (pdf) Östersundom-toimikunnan lausunto

Liitteet 9.2.2012 kokouksessa:

 • Asia 3, liite 1. (pdf), Östersundomin yleiskaavaluonnoksen päätösehdotus
 • Asia 4, liite 1. (pdf), Östersundom-toimikunnan saatekirje ELY-keskukselle
 • Asia 4, liite 2. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen selvityspyyntö 22.12.2011

Liitteet 17.6.2011 kokouksessa:

Liitteet 15.4.2011 kokouksessa:

 • Asia 4, liite 1. (pdf), Uudenmaan ELY-keskuksen kirje
 • Pöytäkirjan liite 1, pykälä 12 (pdf), Östersundom-toimikunnan vastine

Liitteet 1.2.2011 kokouksessa:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2011 (pdf)