Miten syntyy yleiskaavan Natura-arviointi?

Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyminen edellyttää Natura-arvioinnin asianmukaista laatimista ja lopputulosta, jossa suunnitelman todetut vaikutukset eivät merkittävästi heikennä luontoarvoja.

Yleiskaavan vaikutukset Östersundomin Natura 2000 -alueisiin on siis arvioitava luonnonsuojelulain edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi Uudenmaan ELY -keskukselta tulee pyytää lausunto arvioinnista.

Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnin laatii FCG Oy. Työ on aloitettu elokuussa 2011 nähtävillä olleen ensimmäisen yleiskaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston pohjalta. Yhteisenä tavoitteena on luoda alueelle hyvä ja ekologinen kaupunkirakenne siten, että luontoarvot säilyvät.

Arviointityö ja yleiskaavan valmistelu etenevät rinnakkain: yleiskaavan suunnitelmia muokataan alustavien arviointitulosten perusteella ja Natura-arviointia tarkennetaan yleiskaavan uusien aineistojen valmistuessa.

Natura-arvioinnin väliraportti 7.2.2012 (.pdf)

Lainsäädännössä Natura-arvioinnin lähtökohtana on Natura 2000 -alueiden suojelun turvaamiseksi säädetyt luonnonsuojelulain pykälät 65 ja 66. Östersundomin yleiskaava hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 197 mukaisesti. Lait löytyvät valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Östersundomin Natura 2000 -alueet
Suunnittelualueella sijaitsee Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alue (FI010065), joka on suojeltu luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella.

Natura-alue koostuu neljästä erillisestä osasta Helsingin ja Vantaan raja-alueilla. Osa-alueet ovat Musta-vuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabergetin muodostama kokonaisuus, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken.

Natura-alueen pinta-ala on 355 hehtaaria. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevat Sipoonkorven sekä Sipoonjoen Natura 2000 -alueet.

Listätietoa aiheesta >>

0

Kommentointi on suljettu.