Maamassojen hallinta on yksi suunnittelussa huomioitava näkökulma

Helsingin ylijäämämaiden käsittelystä ja sijoituspaikoista on virinnyt runsaasti keskustelua. Aihetta on käsitelty Yhteinen Östersundom -sivuilla artikkelissa Östersundomin maamassojen hallintaa ennakoidaan.

Helsinki, Sipoo ja Vantaa laativat yhteistä Östersundomin yleiskaavaa, jossa määritellään karkealla tasolla alueen käyttötarkoitus, asukas- ja työpaikkamäärä, rakennettavien alueiden rajat ja tärkeimmät liikenneratkaisut.

Yleiskaavatyön yhteydessä tehdään ja teetetään paljon erilaisia selvityksiä. Nämä ovat materiaalia, jonka pohjalta yleiskaavaa laaditaan. Selvityksissä aluetta tarkastellaan esimerkiksi asuntotuotannon, kuntatekniikan, luonnon, elinkeinojen tai kuten tässä tapauksessa, massojenhallinnan näkökulmasta.

Östersundom-projektissa valmistuneet selvitykset on julkaistu näillä verkkosivuilla Aineistot -otsikon alla jo ennen kuin asioista on olemassa suunnitelmaa tai poliittista päätöstä.

Yksi selvityksistä on 20.10.2012 valmistunut Östersundomin yleiskaava-alueen massojenhallintaohjelma (.pdf), jonka on laatinut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta insinööritoimisto Sito Oy.

Selvityksen tietoja ja lähtökohtia punnitaan alueen suunnittelussa. Suoraan selvityksen perusteella ei ole tehty eikä tehdä päätöksiä yksittäisten alueiden käytöstä.

Massojenhallintaselvityksen lähtökohtana on rakentamisen ekotehokkuuden parantaminen. Tähän voidaan päästä mm. käyttämällä kaivettua maata lähellä sen syntypaikkaa, sijoittamalla rakentamiseen kelpaamattomat maat lyhyen kuljetusmatkan päähän tai hyödyntämällä rakennusalueiden alle jäävää kalliota. Tällä hetkellä näin ei yleisesti toimita, vaan massoja kuljetetaan pääkaupunkiseudulla hyvinkin pitkiä matkoja. Maanrakentamisen suunnittelu järkevästi ja ympäristöä säästäen voi tuoda myös huomattavia kustannussäästöjä.
 
Selvityksessä ehdotetut toimenpiteet tarkentuvat kaavoituksen edetessä osayleiskaava- ja asemakaavavaiheeseen. Maamassojen käsittely ja varastointi edellyttävät kaavoituksen jälkeen jatkosuunnittelua ja asianmukaisia lupia. Asukkailla ja viranomaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin kaikissa näissä vaiheissa. Ensimmäinen vaihe tulee, kun Östersundomin yleiskaavaehdotus valmistuu käsiteltäväksi.

Lisätiedot: projektipäällikkö Matti Visanti, Östersundom-projekti, p. (09) 310 37291

0

Yksi kommentti

  1. Ihmetyttää suunnitelmat tehdä Hältingträskin ympäristöstä maaainesten kaatopaikka. Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla kuvaillaan Hältingträskiä seuraavalla tavalla: Landbon itäpuolella oleva Hältingträsk on sekoitus arvokkaita luonnontilaisia, vanhanmetsänarvoiltaan huomattavia, jyrkkäpiirteisiä kallioalueita ja näiden välisiä metsiä ja soita. Arvokas metsäalue jatkuu Porvoonväylän eteläpuolelle Puroniityntien kummallakin puolella. Etenkin harvinaisen luonnontilaisen Hältingträsk-lammen ympäristö on Sipoonkorven suosituimpiin kuuluvia virkistys- ja retkikohteita.

    0