Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 21.6. – Arviointiselostus nähtävillä 16.9.2016 saakka

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut.

Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten ottamista, sijoittamista ja käsittelyä varten. Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut.

YVA-selostuksen sähköinen versio on nähtävillä yhteysviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA ja hankkeen verkkosivuilla http://yhteinenostersundom.fi/teemat/maa-ainesten-kasittely-yva/.

YVA-selostukseen on mahdollista tutustua myös seuraavissa nähtävilläolopaikoissa:

 • Helsingin kaupunki, kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki
 • Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo
 • Sipoon kunta, Kuntalan Info, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo (Nikkilä) (Info on suljettu 4.7.–31.7.2016)
  Vantaan kaupunki, Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa
 • Östersundomin nuorisotalo, Knutersintie 915, 00890 Helsinki

YVA-selostus on nähtävillä 14.6.–16.9.2016, jolloin siitä voi lähettää mielipiteitä ja lausuntoja yhteysviranomaiselle, eli Uudenmaan ELY-keskukselle.

Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 21.6.2016 klo 18–20 Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Tilaisuudessa esitellään arvioinnin tuloksia ja osallistujilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kysymyksiä hankkeesta sekä YVA-menettelystä.

Yleisötilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Hankkeesta vastaava:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, projektipäällikkö Mikko Suominen
mikko.suominen@hel.fi, puh. (09) 310 39232

YVA-konsultti:
Sito Oy, projektipäällikkö Merilin Vartia
merilin.vartia@sito.fi, puh. 040 507 7123

0

4 Responses

 1. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  PL 36 00521 HELSINKI
  kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi Lausunto 16.9.2016

  Asia: Östersundomin maa-aineis-YVA

  Lausunnon antaja: Landbon omakotiyhdistys ry.

  Omakotiyhdistys vastustaa laadittua Östersundomin maa-aines-YVAa. Koko selvityksestä on nähtävissä kaupungin haluavan sijoituspaikaksi VE 2, Hältingbergetin alueen.
  Hanke on mittakaavassaan merkittävä ja Suomessa ei ole aikaisemmin sijoitettu samansuuruista kiviaineslouhosta asuinalueen läheisyyteen saati kansallispuiston naapuriksi missään muualla. Hankkeen toteutumisen takaamiseksi Helsinki on valmis hankkimaan poikkeusluvat kansallispuistoalueen uhraamiseksi kiviaines- tuotantoon. Kiviainestuotanto ja maamassojen siirtoliikenne tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa alueen asukkaille ja lähialueen luonnolle. Kaikki vaihtoehtoiset hankealueet sijoittuvat liian lähelle vallitsevaa asutusta.
  Östersundomin maa-aineshankkeessa ei ole kyse pelkästään Östersundomin alueelle kaavoitetun asuinalueen maamassojen käsittelystä, vaan maa-aineshankkeella Helsingin kaupunki haluaa ratkaista rakentamisessa tarvittavien kiviainesten omavaraisuuden ja kustannustehokkaan hankinnan. Lisäksi Helsinki haluaa ratkaista rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevien rakennusjätteen käsittelyn ja sijoittamisen haasteet. Tämä tarkoittaa, että Östersundomin alueelle sijoitettava hanke tulee toimimaan Helsingin kaupungin kaatopaikkana ja kiviainesta tuottavana avolouhoksena tulevat vuosikymmenet.
  Maalajittelun ja sepelituotannon tulee tapahtua siellä missä rakennetaan, eikä niin, että luontoarvoiltaa arvokas alue valjastetaan 50 vuodeksi kaatopaikaksi, koska sitä ”ehkä” tarvitaan. Lähilajittelu on selvityksessä ohitettu kokonaan, koska yksityiskohtaiset suunnitelmat ja maamäärät puuttuvat. Onko tällöin järkevää suunnitella iso maa-kaatopaikkaa luontoarvoiltaa arvokkaalle kansallispuistoalueelle? Joka tapauksessa nykyiset vaihtoehdot ovat sen suuntaisia, että Helsinki haluaa väkisin pysyvät maakaatopaikan ja sepelituotantoalueen 50 vuodeksi rakennuskelpoiselle alueelle. Myöskään kuntien yli ulottuvaa toimintaan ei selvityksessä huomioida – ei voida puhua todellisesta YVA selvityksestä, jossa Helsingin ja Vantaan kunnanraja on ongelma.
  Näitä seikkoja on jatkuvasti vähätelty hankkeen esittelytilaisuuksissa. Samoin vaikuttaa siltä, että 0-vaihtoehtoa ei ole oikeasti harkittu ratkaisuksi.
  Maa-ainesten käsittely alueella muodostaa pysyvän haitan alueen asukkaille, vaikka projektissa mainitaankin vain väliaikainen n. 50 vuoden haittavaikutus. Jokaisesta tähän saakka esitetystä vaihtoehdosta aiheutuu alueen asukkaille suuret haittavaikutukset, erityisesti alueen koululaisille ja tarhaikäisille lapsille.

  Sakarinmäen peruskoulu on yhtenäinen, vuosiluokat 1-9 kattava peruskoulu. Lisäksi Sakarinmäen peruskoulussa on kaksi alueellista erityisluokkaa ja kaksi yläasteen valmistavan opetuksen luokkaa. Sakarinmäen peruskoulu toimii samoissa tiloissa ruotsinkielisen Östersundom skolan ja suomenkielisen päiväkodin kanssa. Samassa monitoimirakennuksessa on myös koululaisten iltapäivätoimintaa sekä liikunta ja vapaa-ajantoimintaa. Koulukiinteistössä on päivittäin yli 400 lasta ja nuorta ja useita kymmeniä henkilökuntaan kuuluvia aikuisia.

  Maa-ainesta vievä kuorma-auto ajaisi yhden minuutin välein 20 – 30 vuoden ajan koulun ja nuorisotalon ohitse. On käsittämätöntä, että tämäntyyppisiä hankkeita edes harkitaan perustettavaksi kansallispuistoalueelle tai sen läheisyyteen ja pahimmillaan niinkin lähelle kuin vain 400 m etäisyydelle vallitsevasta asutuksesta.
  Murske- ja louhetuotannon yhteydessä syntyvä hieno kivipöly tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa lähiseudun asukkaille. Lähtötilanteessa alue on pölytön asuinalue ja muutos on kymmenkertainen vuosikymmenien ajan. Merkittävä haitta aiheutuu myös räjäytystöiden tärinästä, koska useat Landbon asuintalot ovat rakennettu suoraan kalliolle.
  Hankealueita on suunniteltu käytettäväksi vuodesta 2020 vuoteen 2060. Tänä aikana alueella tultaisiin käyttämään suuri määrä räjähdysaineita, joista pääsisi vapautumaan myrkyllisiä aineita Östersundomin luontoon ja lähialueen vesistöihin.
  Räjähdysmäisesti kasvava liikenne tule häiritsemään, melun, tärinän ja pakokaasujen osalta. Maansiirtoajoneuvoissa ei ole hiukkassuodattimia ja pakokaasut suodatetaan puutteellisesti. Hankkeen toteutuessa asuinalueemme ilmanlaatu tulisi heikkenemään merkittävästi. Rekkaralli olisi käynnissä aikaisesta aamusta lähes puolen yön, tästä syntyvä haitta asuinalueellemme on erittäin merkittävä.
  Maa-aineshankkeen rekkaralli ja kiviaineksen jalostamisesta vapautuva kivipöly tulisi altistamaan alueen ihmiset keuhko- ja hengityselinsairauksille. Mahdollisen kiviainestuotannon johdosta ilmanlaatu huononisi nykytilanteesta erittäin merkittävästi. Haittavaikutusta tulisi verrata lähtötilanteeseen, jossa alueen ilmanlaatu on erittäin hyvä ja ilma on vapaa hiukkasista ympärivuorokauden. Jos mahdolliset haitta-arviot hankesuunnitelmassa perustuvat vuorokausikeskiarvoihin, terveydelle haitalliset rajat saattavat ja voisivat päiväsaikaan ylittyä, kun pakolliset yö seisokit alentaisivat hiukkaspäästöjä terveydellisten raja-arvojen alle. Kiviainestuotanto tulee pahimmassa tapauksessa pilaamaan ilman. Mahdollista haittavaikutusta tulisi ehdottomasti verrata nykytilaan, jossa ilma on puhdasta ja vapaa hiukkasista. Hankkeen toteutuessa haitta on erittäin merkittävä, kun hiukkasten määrä voi kasvaa monikymmenkertaisesti. Haittavaikutus on erittäin merkittävä, erityisesti alueen koululaisille ja päiväkodin lapsille, jotka olisivat käytännössä hankealueen vaikutuspiirissä ympäri vuorokauden.
  Lisäksi jatkovalmistelussa on otettava huomioon seuraava meluhaitan arviointiin liittyvä virheellinen lähtökohtaolettama. Meluhaitta-arvio YVA lausunnon liitteissä ovat kyseenalainen. Haitta-arvio perustuu vain tietokone-simulaatioon, joka ei ole luotettava, johtuen mm. maaston monimuotoisuudesta, vallitsevasta rakennuskannasta, paljaista kallioista jne. Alueen nykyisille asukkaille jo pienikin melun kohoaminen on häiritsevä. Nykyään alue on lähes äänetön ja käytännössä melusta vapaa, haitta- vaikutusta melun osalta tulisi verrata vallitsevaan tilanteeseen. Simulaatiossa mahdollinen todellinen haitta jää toteen näyttämättä. On mahdollista että simulaation avulla päästään juuri ja juuri suunnitelman kannalta raja-arvojen alle. Lausunnossa haittavaikutusta tulisi painottaa siten että, alueen asukkaille mahdollinen meluhaitta tulee olemaan erittäin häiritsevä ja merkittävä haitta, erityisesti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin meluvalleja ei ole. Lisäksi YVA-lausunnossa ei ole selkeästi ilmoitettu nykytilannetta, nykyistä liikennemelun tasoa ja uutta mahdollista tilannetta, jos hanke toteutuu, tällöin puhutaan melun kasvusta monikymmenkertaisesti.
  Landbon OKY haluaa, että hankevaihtoehdon 0 ympäristönhaittavaikutuksia tarkastellaan uudelleen. 0-vaihtoehdon liikenteen aiheuttamaa kasvihuonekaasu määrää on YVA selvityksessä yliarvioitu ja ilmansaaste haittaa on painotettu virheellisesti. Nyt esitetyssä arviossa 0-vahtoehdossa kuljetusten päästöjä on ylipainotettu, kun ja jos maa-aines kuljetetaan muualta. Arvio perustuu tämänhetkisten kuorma-auto päästöjen määrään ja päästöjen on oletettu pysyvän samanlaisina tulevat vuosikymmenet. Tämä 0-vaihtoehdon haittavaikutus on todellisuudessa tulevaisuudessa paljon pienempi, sillä on selvää että moottoriteknologia kehittyy ja päästönormit kiristyvät. Kuljetus päästöt tulevat tulevaisuudessa pienenemään merkittävästi. Harhaanjohtava ja virheellinen, 0 vaihtoehtoa ei puoltava/ huonontava arvio kuljetusten haitoista tulee oikaista. Tulevaisuuden Östersundomin alueen rakentamiseksi tarvittavien maa-ainesten kuljetukset 0 hankkeessa, eivät aiheuta päästöjä kuten ensimmäisessä YVA-lausunnossa on esitetty. Tämä ympäristö haitta, 0-vaihtoehdon toteutuessa on erittäin vähäinen.
  Hyväksyttävin on 0 –vaihtoehto ja tämän jälkeen Läntisin alue VE3.
  Sillä alueella VE3 on 15 asuinrakennusta kun Helsingin kaupungin ajamalla alueella on selkeästi monikertaisesti eniten, 99 asuinrakennusta.

  Vaihtoehdoissa on varauduttava myös paljon pienempiin toimintamalleihin, nyt esitetyt läjittelyalueet ovat liian massiiviset.

  Landbon omakotiyhdistys ry
  Tapio Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
  050 563 5706

  1+
  • Kiitos arvokkaasta mielipiteestänne. Haluamme selventää muutaman kohdan, että ei jää elämään vääriä käsityksiä.

   Maa-aineshankkeesta:

   Hankealueet sijaitsevat siellä, minne on suunniteltu rakentamista. Toiminnan loputtua käsittelyalueet rakennetaan osaksi kaupunkia.

   Hankealueelle ei ole suunniteltu kaatopaikkaa, vaan kyse on pilaantumattomien maa-ainesten sijoittamisesta sekä massojen käsittelystä ja välivarastoinnista. Östersundomin rakentamisessa tarvitaan lisäksi lähilajittelua eli massojen käsittelyä työmailla. Lähilajittelu ei kuitenkaan poista hankkeen tarvetta.

   Hankealueet eivät sijaitse kansallispuiston alueella.

   Kuljetukset ovat vilkkaimmillaan hankkeen alkuvaiheessa eli 5 vuoden ajan, jolloin kuljetuksia on noin yksi raskas ajoneuvo minuutissa. Alkuvaiheessa vaihtoehdoissa 1 ja 2 raskas liikenne risteää Landbosta kulkevien koulumatkareittiä, mutta ei kulje koulun ja nuorisotalon välistä. Alkuvaiheen jälkeen kuljetusreitti siirtyy itään päin kauas koulusta ja nuorisotalosta.

   Mikko Suominen, HKR

   Ympäristövaikutusten arvioinnista:

   Melumallinnus (tietokonesimulaatio) on luotettava. Melumallinnuksessa on otettu huomioon muun muassa maaston monimuotoisuus, vallitseva rakennuskanta ja pintojen akustiset ominaisuudet. Myös nykytilanteen liikennemelu on mallinnettu ja esitetty. Hankkeen melumallinnuksissa on otettu huomioon liikennemäärät ja niiden tuottama melu eri ajankohtina.

   Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, jossa on tarkasteltavien melulähteiden sijainti- ja melupäästötiedot sekä äänen leviämisen kannalta merkittävät rakenteet ja maaston muodot (maastomalli) sekä pintojen
   akustiset ominaisuudet.

   Merilin Vartia, Sito

   0
 2. Hei Tapio ja Landbo.
  Hienosti olet perustellut asiat.
  Kuitenkin:
  Hiukkasiin perehtyminen auttaa paljon ja ns 2,5 ja 10 PM on niistä pahimpia esim. ( http://pic.pimg.tw/stock2012/1420597402-3155277306.jpg?v=1420597403 )
  kivipöly laskeutuu nopeasti ja aina voi pyytää lisäkastelua murskaukseen. On näitä kallioita muuallakin suomessa sorastettu ja maa-aineksia läjitetty, vertaa Ylästö tai Leinelä. kaikki ihmiset ovat hengissä.
  Lapsesi , kuten sinä ovat suurimman ajan koulun tms sisällä, jossa F7 ilmanlaatu.
  Enemmän päästöjä tulee: jätevoimala , laivaliikenne ja Pietari ja Porvooon moottoritie, kun kallioräjäytykset.

  Talot ei tärise, tärinämittarit asennetaan, ainoastaan huono työnjälki voi kärsiä ja eniten nimenomaan savimaalla joka hyllyy kalliotärinä ei riko rakenteita samalla tavoin. Taajuus on erilainen kalliolla kuin savella.

  Kaupunki kasvaa ja lapsesi sen mukana. Hekin pitävät enemmän metrosta kuin vanhasta autostasi 2030.

  Hyvää Syksyä ja tehdään vaan 100 000 uutta kotia Helsinkiin

  0
  • Metroon on tottuneet kaikki Itä-Helsingissä- rakentamisen vastustamisessa lienee kyse tavasta, jolla asioita runnotaan läpi, esitetään tehtäväksi nykyisistä asukkaista välittämättä. Helsingissä on paljon väljästi rakennettua lähiötä metron varrella, johon saa halvempia asuntoja. On poliitikkojen puheita, populismia puhua halvoista asunnoista alueelle, jossa täytyy aloitta infran rakentamisesta. Halvat asunnot tulee sinne, missä on jo nyt alhainen hintataso ja infra valmiina.
   On helppoa puhua muiden asuinalueelle rakentamisesta, mutta sitten, kun se koskeekin omaa kotia, niin ääni kellossa muuttuu. Minusta pitäisi kunnioittaa ihmisiä, asukkaita- kaupungin veronmaksajia. Nyt on vallalla kova tyyli, verenhimoinen tyyli, jossa kävellään asukkaiden yli. Tarvitseeko näin olla? Tuleeko entisten asukkaiden talojen raunioiden päälle parempia, hyviä asuntoja? Östersundomin alue on iso ja sinne mahtuu rakentamaan muuallekin, kuin nykyisen asujaimiston päälle- jos halutaan? Halutaanko? Vai onko tarkoitus sosialisoida yleiseen tarpeeseen vedoten nykyisten maanomistajien maat? Miettikää omalta osaltanne tätä- olisitteko valmiit uhraaman elämäntyönne yhteisen edun vuoksi? Ja koska päättämässä ja suunnittelemassa on nyt yhdet ihmiset ja kohta toiset ja tuulet voivat muuttua- ehkä myös oma asuntosi on tulilinjalla.

   0