Norrbergetiin laaditaan kaavaa, Karhusaareen kaavamuutosta – asukastilaisuudet 5.kesäkuuta

Östersundomiin Porvoonväylän pohjoispuolelle laaditaan asemakaava elinkeinotoiminnan aluetta, sen liikenneyhteyksiä sekä ulkoilualueita varten. Karhusaareen taas suunnitellaan pientalovaltaista noin 4000 asukkaan asuinaluetta, virkistysalueita sekä merellisiä palveluita.

Molempien kaavojen valmistelijat ovat tavattavissa Sakarinmäen koululla 5.6.2018 klo 16-19. Valmistelijat ovat tavattavissa myös kaupunkiympäristön toimialan Kansakoulukadun toimipisteessä sopimuksen mukaan. Mielipiteet molempien hankkeiden osallisuus- ja arviointisuunnitelmista pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2018.

Norrbergetin kaavaillaan tilaa elinkeinotoiminnalle ja ulkoilulle

Tavoitteena on luoda Helsinkiin elinkeinotoiminnan ja teollisuuden alue hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Suunnittelualue on noin 250 hehtaarin laajuinen, sijaitsee Porvoonväylän varrella ja lähellä Kehä III:a. Suunnittelu perustuu valmisteilla olevaan Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan. Alueesta on tarkoitus kaavoittaa noin 60 ha elinkeinotoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin. Alueelle suunnitellaan lisäksi elinkeinotoiminnan edellyttämät katuyhteydet Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymiin sekä elinkeinotoiminnan aluetta ympäröivät ulkoilualueet. Suunnittelussa varaudutaan pitkällä aikavälillä maanalaiseen jätevedenpuhdistamoon ja uuteen eritasoliittymään Porvoonväylällä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle raskaan liikenteen palvelu- ja taukoalue. Suunnittelualue kattaa Porvoonväylän pohjoispuolisen alueen rajautuen idässä Landbon asuinalueeseen, pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoon ja lännessä Kehä III:en. Suunnittelu koskee katuyhteyksien osalta Vantaalla sijaitsevia alueita. Suunnittelua tehdään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Suunnittelun yhteydessä laaditaan aluetta koskevia lisäselvityksiä koskien mm. alueen luontoa, maisemaa ja liikenneratkaisuja.

Karhusaaren merellisyyttä kehitetään

Asemakaavamuutos koskee Karhusaaren pohjoisosaa, Skutholmenia, Skadaholmenia ja Karhusaaren venesataman ympäristöä. Suunnittelu pohjautuu Karhusaareen aiemmin laadittuun kaavarunkoon sekä valmisteilla olevaan Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan. Kaavan tavoitteena on, että Karhusaaresta kehittyy merellinen, pientalovaltainen ja kaupunkimaisen tiiviisti rakennettu kaupunginosa, josta on hyvät liikenneyhteydet Sakarinmäen tulevalle metroasemalle ja ympäröiville virkistysalueille. Arvokkaat luontokohteet ja vehreän huvilakaupungin tunnelma säilytetään, ja virkistysmahdollisuuksia sekä merellisyyttä kehitetään.

Nykyisen venesataman ympäristöä Karhusaaren itäosassa kehitetään merellisiä palveluita. Östersundomin yleiskaavassa asuntovaltaisten alueiden toteuttaminen edellyttää, että metrosta on tehty sitova toteuttamispäätös. Nykyisellä suunnitteluaikataululla päätös voidaan tehdä aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä. Ennen metroyhteyden toteuttamispäätöstä voidaan olemassa olevia asuntoalueita täydentää vähäisessä määrin, mikä tarkoittaa lähinnä nykyisten pientalotonttien täydennysrakentamista. Tämä koskee myös tehtävää asemakaavamuutosta.

Kaavarajaus on merkitty OAS-vaiheessa laajaksi. Kaavarajaus kattaa lähes koko Karhusaaren lukuun ottamatta Karhusaaren eteläosia, jonne ollaan laatimassa Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaavamuutoksia. Luonnosvaiheessa kaavarajaus tarkentuu käsittämään kaupungin omistamat alueet ja ne yksityiset tontit, joiden omistajat ovat tehneet asemakaavamuutoshakemuksen vuoden 2019 alkuun mennessä. Asemakaavan muutoshakemuksen aiemmin jättäneitä pyydetään varmistamaan hakemuksen ajantasaisuus kaavan valmistelijalle ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.

Kaavaluonnoksen rinnalla tehdään samanaikaisesti koko Karhusaaren kattava liikennesuunnitelma.

Lisätiedot hankkeista:

Norrberget

Karhusaaren pohjoisosa

0

Kommentointi on suljettu.