En detaljplan utarbetas för Norrberget och en planändring för Björnsö – invånarmötena den 5 juni

För Östersundom norr om Borgåleden utarbetas en detaljplan för ett område för näringsverksamhet, dess trafikförbindelser samt friluftsområden. För Björnsö å andra sidan planerar man ett småhusdominerat bostadsområde för cirka 4 000 invånare, rekreationsområden samt tjänster till havs.

Beredarna av de båda planerna är anträffbara i skolan Sakarinmäen koulu 5.6.2018 kl. 16–19. Beredarna är även anträffbara i stadsmiljösektorns verksamhetsställe på Folkskolegatan enligt överenskommelse. Åsikterna om de båda projektens program för deltagande och bedömning ska lämnas in senast 15.6.2018.

För Norrberget planeras ett område för näringsverksamhet och friluftsliv

Målet är att skapa ett område för näringsverksamhet och industri i Helsingfors invid goda trafikförbindelser. Planeringsområdet längs Borgåleden nära Ring III omfattar cirka 250 hektar. Planeringen bygger på den gemensamma generalplanen för Östersundom som bereds just nu. Avsikten är att planlägga cirka 60 hektar av området för näringsverksamhet och industri. I området planeras även de gatuförbindelser till anslutningarna till Ring III och Borgåleden som näringsverksamheten kräver samt friluftsområden kring området för näringsverksamhet. Vid planeringen förbereder man sig på lång sikt för ett underjordiskt reningsverk och en ny planskild anslutning till Borgåleden. Därtill utreder man möjligheten att placera ett service- och pausområde för tung trafik i området. Planeringsområdet omfattar området norr om Borgåleden och gränsar till Landbo bostadsområde i öster, Sibbo kärrs nationalpark i norr och Ring III i väster. Planeringen gäller för gatuförbindelsers del områden som ligger i Vanda. Planeringen görs i samarbete med Vanda stad. I samband med planeringen utarbetas ytterligare utredningar om området gällande bland annat områdets natur, landskap och trafiklösningar.

Björnsös havsnära karaktär utvecklas

Detaljplaneändringen gäller norra delen av Björnsö, Skutholmen, Skadaholmen och omgivningen kring Björnsö båthamn. Planeringen baserar sig på Björnsös tidigare utarbetade planstom samt den gemensamma generalplanen för Östersundom som bereds just nu. Målet med planen är att Björnsö ska utvecklas till en havsnära, småhusdominerad och stadsliknande tättbebyggd stadsdel med goda förbindelser till den framtida metrostationen i Zachrisbacken och de omgivande rekreationsområdena. De värdefulla naturobjekten och den gröna villastadens stämning ska bevaras och rekreationsmöjligheterna och den havsnära atmosfären utvecklas.

Omgivningen av den nuvarande båthamnen i östra delen av Björnsö utvecklas för tjänster till havs. I Östersundoms generalplan förutsätter förverkligandet av bostadsdominerade områden att man har fattat ett bindande genomförandebeslut om metro. Enligt den nuvarande planeringstidtabellen kan beslutet tidigast fattas i mitten av 2020-talet. Innan genomförandebeslutet om metro fattas, kan de nuvarande bostadsområdena i ringa mån kompletteras, vilket närmast betyder kompletteringsbyggande på de nuvarande småhustomterna. Detta gäller även den ändring av detaljplanen som nu ska göras.

Planbegränsningen har märkts som omfattande i programmet för deltagande och bedömning. Planbegränsningen omfattar nästan hela Björnsö förutom Björnsös södra delar, där man utarbetar detaljplaneändringar för småhustomterna. I utkastskedet preciseras planbegränsningen till att omfatta områden som ägs av staden och de privata tomter vars ägare har gjort en ansökan om detaljplaneändring före början av år 2019. De som tidigare lämnat in en ansökan om detaljplaneändring bes att säkerställa att ansökan är aktuell med beredaren av planen i första hand per e-post eller telefon.

Samtidigt med planutkastet utarbetar man en trafikplan som omfattar hela Björnsö.

Mer information om projekten:

Norrberget

Björnsö

0

Kommentointi on suljettu.