Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 10. maj 2021 sitt beslut både om landskapsplanen som berör området i Östersundom och om kommunernas gemensamma generalplan i Östersundom. Högsta förvaltningsdomstolen behöll beslutet av Helsingfors förvaltningsdomstol giltigt. Med detta beslut förkastades beslutet gällande godkännandet av Östersundomkommitténs gemensamma generalplan. Landskapsplanen för Östersundom förblev ändå giltig.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen kunde Natura-bedömningen för generalplanens del inte anses tillräcklig särskilt med beaktande av de osäkerhetsfaktorer som anslöt till de sammanlagda konsekvenserna av planens genomförande, och slutledningarna i den om att betydande skadliga konsekvenser förblir oförverkligade grundade sig inte till alla delar på sådana i EU-domstolens rättspraxis avsedda fullständiga, exakta och slutgiltiga slutledningar enligt vilka konsekvenserna av arbetena på planeområdet på grundval av bästa möjliga vetenskapliga kunskap på området kan uteslutas

De eventuella försvagande konsekvenser planläggningslösningen har för särskilt de fågelarter som ligger till grund för skyddet av Naturaområdet och för den för fågelbestånden värdefulla områdeshelheten Naturaområdet utgör, hade inte uteslutits i tillräckligt hög grad. Därför finns enligt den utredning som framförts en risk för att den i generalplanen anvisade nya markanvändningen i närheten av Naturaområdet och den markanta ökning av invånarantalet som planläggningslösningen medger, oberoende av de förmildrande åtgärder som ingår i planläggningslösningen för generalplanen, på ett betydande sätt försämrar de naturvärden som ligger till grund för Natura 2000-området.

”Beslutet var en besvikelse. Effekterna på beslutet kommer nu att bedömas i alla tre kommuner: Helsingfors, Vanda och Sibbo. På basen av analysen bestäms i vilken form planeringen av området åter påbörjas”, säger Mikko Aho, ordförande för Östersundomkommittén, chef för Helsingfors stads stadsmiljösektor.

Vad betyder beslutet i praktiken?

Landskapsplanen för Östersundom samt generalplaner som är giltiga för en del av området, förblir giltiga för området. Dessutom finns giltiga detaljplaner för en del av området. Landskapsplanen styr den kommande generalplanläggningen av området. Den nya generalplanen för Vanda 2020 har godkänts i början av år 2021, men den är ännu inte lagakraftvunnen. Den nya generalplanen inkluderar ett område väster om Ring III som tillhör Östersundom samt ett område norr om Borgåleden. Östra delen av Ring III respektive södra delen av Borgåleden (s.k. Västersundom) i planeringsområdet i Östersundom har avskiljts från den godkända generalplanen och för dem blir HFD:s beslut om generalplanen för Vanda år 2007 i kraft.

Lösningen av markanvändningen i Helsingforsområdet förutsätter en ny generalplanläggning efter, eller i samband med, vilken det är möjligt att utarbeta övriga planer och detaljplaner som detaljrikare styr genomförandet av området. Utgångspunkter och mål för återplanering kommer bedömas som en grund för generalplanläggning samt tidtabellsmål för planering och genomförande av området kommer att definieras. Byggandet i östra tillväxtriktningen i Helsingforsregionen flyttas långt i framtiden.

Med tanke på invånarna och övriga aktörer i området har beslutet ingen omedelbar effekt. De giltiga generalplanerna och en del av detaljplanerna i Helsingforsområdet motsvarar inte fullständigt målen för planeringen av området och avsikten är att senare ändra dem enligt principerna i landskapsplanen. I Västerkulla i Vanda finns det en huvudsakligen aktuell detaljplan och den nya generalplanen styr detaljplanläggningen i framtiden. Alla områden utan detaljplaner i Vanda tillhör planeringsbehovsområdet. På motsvarande sätt kan alla områden utan detaljplaner i Helsingfors i princip ses som planeringsbehovsområden, varvid byggnadslovet kräver en positiv lösning på planeringsbehovet.

Mer information:
Mikko Aho
Ordförande för Östersundomkommittén, chef för Helsingfors stads stadsmiljösektor
tfn 09 310 31064

Länk till beslutet på högsta förvaltningsdomstolens webbplats:

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1620285558369.html (på finska)

https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1620285558369.html (på svenska)

0

Kommentointi on suljettu.