Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 10. maj 2021 sitt beslut både om landskapsplanen som berör området i Östersundom och om kommunernas gemensamma generalplan i Östersundom. Högsta förvaltningsdomstolen behöll beslutet av Helsingfors förvaltningsdomstol giltigt. Med detta beslut förkastades beslutet gällande godkännandet av Östersundomkommitténs

0

Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.5.2021 päätöksensä sekä Östersundomin aluetta koskevan maakuntakaavan, että Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan osalta. Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jolla se kumosi Östersundom-toimikunnan yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Östersundomin maakuntakaava jäi kuitenkin voimaan. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan

0

Planläggningens aktuell situation

Generalplan för Östersundom En gemensam generalplan för Östersundom, som beretts av Helsingfors, Vanda och Sibbo, godkändes 2018. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen den 29 november 2019. Östersundomkommittén har hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om besvärstillstånd gällande förvaltningsdomstolens avgörande. Även angående landskapsplanen för

0

Ajankohtainen kaavatilanne

Östersundomin yleiskaava Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmistelema Östersundomin yhteinen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2018. Helsingin hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan 29.11.2019. Östersundom-toimikunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Myös Uudenmaan liiton valmistelemasta Östersundomin maakuntakaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asemakaavat Karhusaaren eteläosa Karhusaaren

0

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Helsingfors förvaltningsdomstol gav den 29 november sitt avgörande angående såväl de delar som gäller Östersundomområdet i etapplandskapsplan 2 för Nyland som den gemensamma generalplanen för kommunerna i Östersundom. Klagomål hade lämnats in på planerna. Landskapsplanen förblir enligt förvaltningsdomstolens beslut i kraft,

0

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29. marraskuuta päätöksensä sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen osalta että Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan osalta. Kaavoista oli valitettu. Maakuntakaava jää hallinto-oikeuden päätöksen mukaan voimaan, mutta hallinto-oikeus kumoaa Östersundom-toimikunnan yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä

0

Östersundom-toimikunnan muistutus Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta (25.10.2019)

Tutustu muistutukseen… 0

0

Östersundom-toimikunnan lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta (24.5.2019)

Uudenmaan liitto pyysi Östersundom-toimikunnan lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta 24.5. mennessä.  Tutustu lausuntoon… 0

0

Östersundom-toimikunta antaa 29.3. lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle

Östersundom-toimikunta kokoontuu 29.3.2019. Toimikunta antaa kokouksessaan lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle valituksiin toimikunnan päätöksestä 11.12.2018 hyväksyä Östersundomin yhteinen yleiskaava. Esityslista on luettavissa Päätöksenteko-sivulla. 0

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 11.12.2018

11.12.2018 Östersundom-toimikunta kokoontui 11.12.2018 klo 11.30. Kokouksen esityslista (pdf). Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityksen mukaan 3. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 4. Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksyminen Esityksen mukaan Östersundom-toimikunta on Helsingin, Vantaan

0