Östersundomin uusi kaavaehdotus päätöksentekoon

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran

15

Majvikin asemakaavan ehdotus nähtävillä 8. kesäkuuta asti

Etelä-Sipoon Majvikiin laaditaan asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan puitteissa on käynnistetty esimerkiksi

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 28.4.2017

Östersundom-toimikunta päätti kokouksessaan perjantaina 28.4.2017 esityslistan asioista seuraavasti. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotuksen mukaan 2 Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita 3 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta Ehdotuksen mukaan 4 Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista Ehdotuksen mukaan 5 Tämän

0

Östersundom-toimikunta käsittelee 28.4. maakuntakaavalausuntoa

Östersundom-toimikunta kokoontuu perjantaina 28. huhtikuuta. Kokouksen esityslistalla ovat Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta sekä lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista. Östersundom-toimikunnan 28.4.2017 kokouksen esityslista (.pdf) Esityslistan kaikki liitteet löytyvät osoitteesta yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko

0

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa. Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken

4

Karhusaaren eteläosan kaavamuutos nähtävillä – Asukastilaisuus 28. maaliskuuta

Karhusaaren eteläosassa tutkitaan pientalotonttien täydennysrakentamista sekä melonta- ja lautailutukikohdan toteuttamista Merimiehenkujan päähän. Kölikujan ja Messipojan katuja on tarkoitus jatkaa. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tarkemmalla tasolla vuonna 2015 hyväksytyn Karhusaaren kaavarungon toteuttamismahdollisuudet. Kaavamuutos koskee 29 pientalotonttia ja sen tavoitteena on mahdollistaa suurien pientalotonttien

1

Yleiskaavaan suunnitellaan suorempaa metrolinjausta

Östersundomin suunnittelussa selvitetään suorempaan ja lyhyempään metrolinjaukseen perustuvan kaavaratkaisun vaikutukset. Syksyllä 2016 tarkasteltiin yleiskaavavaihtoehtoa, joka perustuu maankäytön painopisteen ja metron siirtämiseen kauemmas herkistä luontokohteista ja jossa metro kulkee Vantaan alueella pohjoista reittiä Porvoonväylän tuntumassa. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena oli jättää

4

ELY-keskukselta lausunto maa-aineshankkeen ympäristövaikutuksista

Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt, kun yhteysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa 10.11.2016. ELY-keskuksen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja -asetuksen vaatimukset. Östersundomin yleiskaava-alueella sijaitsevista hankevaihtoehdoista ELY-keskus pitää vähiten haitallisena VE 2:hta (Hältingberget). Maa-ainesten käsittelyalueen aluevaraus on tarkoitus osoittaa valmisteilla

0

Salmenkallio selvitysalueeksi uudessa yleiskaavaehdotuksessa

Uuden yleiskaavaehdotuksen valmistelu etenee pohjoisen metrolinjauksen pohjalta. Ratkaisua on työstetty Natura-arvioinnin yhteydessä, ja käynnissä ovat myös mm. luontovaikutusten arviointi, liikennejärjestelmäselvitys, metron rakennettavuus- ja kustannusselvitys, kaupan selvitys sekä kokonaistaloudellinen selvitys. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena kaavassa on jättää lähimpänä luonnonsuojelualueita olevat alueet

6

Yleiskaavassa vaihtoehtona pohjoisempi metrolinjaus

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen

19