Karhusaaren eteläosan pientalotontit –kaavaehdotus nähtävillä

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.12.2017- 8.1.2018. Aineisto on nähtävillä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa myös info- ja näyttelytila Laiturilla osoitteessa Narinkka 2. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 26.6.2017

Östersundom-toimikunta kokoontui 26.6.2017 klo 15. Kokouksen esityslista (pdf) Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 3. Toimikunnan pöytäkirjojen tarkastaminen Esityksen mukaan 4. Toimikunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito Esityksen mukaan 5. Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

0

Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och naturvärden. I planberedningen har man löst frågor gällande naturskyddet och utvecklat planläggningsekonomin. Planförslaget har ändrats en hel del jämfört med det förslag som var framlagt för påseende våren

0

Östersundomin uusi kaavaehdotus päätöksentekoon

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran

15

Majvikin asemakaavan ehdotus nähtävillä 8. kesäkuuta asti

Etelä-Sipoon Majvikiin laaditaan asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan puitteissa on käynnistetty esimerkiksi

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 28.4.2017

Östersundom-toimikunta päätti kokouksessaan perjantaina 28.4.2017 esityslistan asioista seuraavasti. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotuksen mukaan 2 Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita 3 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta Ehdotuksen mukaan 4 Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista Ehdotuksen mukaan 5 Tämän

0

Östersundom-toimikunta käsittelee 28.4. maakuntakaavalausuntoa

Östersundom-toimikunta kokoontuu perjantaina 28. huhtikuuta. Kokouksen esityslistalla ovat Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta sekä lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista. Östersundom-toimikunnan 28.4.2017 kokouksen esityslista (.pdf) Esityslistan kaikki liitteet löytyvät osoitteesta yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko

0

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa. Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken

4

Karhusaaren eteläosan kaavamuutos nähtävillä – Asukastilaisuus 28. maaliskuuta

Karhusaaren eteläosassa tutkitaan pientalotonttien täydennysrakentamista sekä melonta- ja lautailutukikohdan toteuttamista Merimiehenkujan päähän. Kölikujan ja Messipojan katuja on tarkoitus jatkaa. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tarkemmalla tasolla vuonna 2015 hyväksytyn Karhusaaren kaavarungon toteuttamismahdollisuudet. Kaavamuutos koskee 29 pientalotonttia ja sen tavoitteena on mahdollistaa suurien pientalotonttien

1

Yleiskaavaan suunnitellaan suorempaa metrolinjausta

Östersundomin suunnittelussa selvitetään suorempaan ja lyhyempään metrolinjaukseen perustuvan kaavaratkaisun vaikutukset. Syksyllä 2016 tarkasteltiin yleiskaavavaihtoehtoa, joka perustuu maankäytön painopisteen ja metron siirtämiseen kauemmas herkistä luontokohteista ja jossa metro kulkee Vantaan alueella pohjoista reittiä Porvoonväylän tuntumassa. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena oli jättää

4