Östersundom-toimikunta käsittelee 15.12. uudesta yleiskaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja

Helsinki, Vantaa ja Sipoo sekä Uudenmaan ELY-keskus ovat antaneet lausuntonsa Östersundomin uudesta yleiskaavaehdotuksesta. Lisäksi yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista on saatu ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja maanomistajien lausunnot. Östersundom-toimikunta käsittelee lausuntoja ja päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 15.12. Helsinki ja Sipoo eivät esitä muutoksia kaavaehdotukseen. Vantaa

2

Östersundomkommittén behandlar de inkomna utlåtandena om det nya generalplaneförslaget den 15 december

Helsingfors, Vanda och Sibbo samt NTM-centralen i Nyland har gett sina utlåtanden om det nya förslaget till generalplan för Östersundom. Därutöver har man fått NTM-centralens, Forststyrelsens och markägarnas utlåtanden om Naturabedömningen i generalplaneförslaget. Östersundomkommittén behandlar utlåtandena och fattar beslut om

0

Karhusaaren eteläosan pientalotontit –kaavaehdotus nähtävillä

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.12.2017- 8.1.2018. Aineisto on nähtävillä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa myös info- ja näyttelytila Laiturilla osoitteessa Narinkka 2. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 26.6.2017

Östersundom-toimikunta kokoontui 26.6.2017 klo 15. Kokouksen esityslista (pdf) Kokouksessa tehdyt päätökset: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan 2. Ilmoitusasiat Esityksen mukaan 3. Toimikunnan pöytäkirjojen tarkastaminen Esityksen mukaan 4. Toimikunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito Esityksen mukaan 5. Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

0

Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och naturvärden. I planberedningen har man löst frågor gällande naturskyddet och utvecklat planläggningsekonomin. Planförslaget har ändrats en hel del jämfört med det förslag som var framlagt för påseende våren

0

Östersundomin uusi kaavaehdotus päätöksentekoon

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran

15

Majvikin asemakaavan ehdotus nähtävillä 8. kesäkuuta asti

Etelä-Sipoon Majvikiin laaditaan asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan puitteissa on käynnistetty esimerkiksi

0

Östersundom-toimikunnan päätökset 28.4.2017

Östersundom-toimikunta päätti kokouksessaan perjantaina 28.4.2017 esityslistan asioista seuraavasti. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotuksen mukaan 2 Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita 3 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta Ehdotuksen mukaan 4 Lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista Ehdotuksen mukaan 5 Tämän

0

Östersundom-toimikunta käsittelee 28.4. maakuntakaavalausuntoa

Östersundom-toimikunta kokoontuu perjantaina 28. huhtikuuta. Kokouksen esityslistalla ovat Östersundom-toimikunnan lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta sekä lausuntojen pyytäminen Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista. Östersundom-toimikunnan 28.4.2017 kokouksen esityslista (.pdf) Esityslistan kaikki liitteet löytyvät osoitteesta yhteinenostersundom.fi/paatoksenteko 0

0

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metron kannalla

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa. Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Kaiken

4