Beslut över godkännandet av Östersundoms generalplan 11.12.2018

Östersundomkommittén beslutar över godkännandet av den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte den 11 december 2018. Helsingfors, Vandas och Sibbos fullmäktige har tillstyrkt godkännandet av planen. Enligt avtalet mellan kommunerna kan kommittén besluta att godkänna planen när kommunfullmäktige har tillstyrkt godkännandet av planen.

Generalplanen gör det möjligt att placera 80 000–100 000 invånare och 30 000 nya arbetsplatser i Östersundom. Stadssmåhusen står för 48 procent av bostadsbyggandet och stadsstrukturen är tät i europeisk stil. Grön- och rekreationsområdena utgör 30 procent av markarealen i planen, och därtill tillkommer ännu naturskyddsområden och ett utredningsområde.

Vid beredningen av planen har naturskyddsfrågor tangerats redan i flera år. I planen föreslås ett utredningsområde för Sundberg som omges av Natura 2000-områden, eftersom utvidgandet av naturskyddsområdet och eventuella byggnadsområdens förhållande till de skyddade områdena kräver en noggrannare planering än vad generalplanen tillåter.

Nycklar för framtida planeringslösningar

Att metropolområdet utvidgas österut kräver regionalt samarbete för samordning av markanvändningen och trafiklösningarna. Kollektivtrafiken i Östersundom grundar sig på metron, och byggandet av metron är en förutsättning för genomförandet av hela generalplanen. Under byggandet som kommer att ta årtionden är det möjligt att använda sig av de modernaste och miljövänligaste teknikerna och fortlöpande utveckla innovativa lösningar tillsammans med staden, universiteten, näringslivet och invånarna.

– Östersundom erbjuder en unik möjlighet att bygga en helt ny stad intill havet och naturen där man kan njuta av småstadsstämning och där allt finns nära. I centrumen i området finns så gott som alla nödvändiga tjänster, kanske med undantag för en opera. Inom en kilometers radie från metrostationerna bor 60 000 människor och finns det 30 000 arbetsplatser. De snabba förbindelserna till Helsingfors centrum, mot Ring III samt till flygplatsen och Nordsjö hamn betjänar både invånare och företag, säger sektordirektören för stadsmiljön Mikko Aho.

Utrymme för näringsverksamhet

Det finns utrymme för företag och produktion i Östersundom. Förutsättningarna för en mångsidig företagsverksamhet kommer att vara bra i området. I området kan utnyttjas dragningskraften för Nordsjö hamn och utvecklingskorridoren för Helsingfors-Vanda flygplats, och området utvecklas i samarbete med företag som använder sig av cirkulär ekonomi.

Länkar (Endast på finska):

Material till generalplanen för Östersundom
Östersundomkommitténs föredragningslista 11.12..2018
Broschyr: Mahdollisuuksien Östersundom 

0