Fullmäktige i Helsingfors, Sibbo och Vanda beslöt i slutet av 2010 att man ska upprätta en generalplan med rättsverkan för Östersundom. Planen är gemensam för dessa kommuner.

I generalplanen fastställs i stora drag

  • de grundläggande kollektivtrafiklösningarna
  • antalet invånare och arbetsplatser
  • avgränsningarna av byggområdena.

Om en närmare struktur beslutas i senare planeringsskeden, det vill säga på delgeneralplane- och detaljplanenivån.

Programmet för deltagande och bedömning var framlagt till påseende i februari 2011.

Generalplanutkastet (24.2.2011) och förberedelsematerialet var framlagda för åsikter och utlåtanden i april–maj 2011.

Det reviderade planutkastet (9.2.2012) upprättades utifrån planutkastet och den inkomna responsen. Det omfattade fem alternativ, varav man till grund för generalplanförslaget valde alternativet B.

Naturabedömningen av det reviderade planutkastet blev färdig i mars 2013. Enligt bedömningen skulle Naturaområdets integritet minska betydligt om Östersundoms område genomfördes enligt det reviderade utkastet (28.12.2012). För att minska de betydande skadeverkningarna för naturvärdena förminskade man byggnadsområdena under planeringsprocessen.

I Naturabedömningen av planförslaget (10.10.2014) överskreds tröskeln för betydande skada för fågelbeståndet av järpar, skärror och kornknarrar. I detta skede konstaterades att om man ytterligare skulle minska byggområdena, skulle generalplanen inte längre motsvara det utkastalternativ som godkänts som grund för planeringen eller de mål som man i tidigare beslutsfattandeskeden ställt för projektet.

Planförslaget (27.10.2014) skickades till kommunernas förtroendeorgan för behandling i slutet av 2014. Planförslaget var framlagt till påseende för utlåtanden och anmärkningar våren 2015. Enligt utlåtandet av NTM-centralen i Nyland har förslaget sådana i naturvårdslagen avsedda inverkningar som betydligt försämrar vissa naturvärden i Natura 2000-området Svarta backen och Östersundoms fågelvatten.

Efter framläggandet av planförslaget har målet varit att hitta en lösning som också med tanke på naturvård är godtagbar. I beredningen granskades ett flertal lösningar för dragning av metrolinjen och för markanvändning.

Under 2016 bearbetades ett alternativ till generalplanen där metrolinjen har flyttats längre norrut, längre bort från Naturaområdena (norra alternativet för metrolinjedragningen 15.12.2016). Av alternativet gjordes en Naturabedömning och andra utredningar.

Vid Naturabedömningen ansågs det norra alternativet för metron vara godtagbart. Vid utredningen av linjens byggbarhet och kostnader framgick dock att linjedragningen i fråga är synnerligen dyr på grund av markgrundens förhållanden jämfört med metrolinjedragningen i planförslaget som var framlagt till påseende 2015.

Under våren 2017 utreddes en planlösning som bygger på en rakare metrolinjedragning. Både ett delvis ovanjordiskt och ett helt underjordiskt alternativ undersöktes.

Det ändrade planförslaget baserar sig direkt på alternativet för den så kallade raka metrolinjedragningen. Enligt Naturabedömningen (5.4.2017) orsakar det nya förslaget ingen betydande skada för naturtyperna och fågelarterna som ligger till grund för skyddet av Naturaområdet. Östersundomkommittén begärde utlåtanden om planförslaget av Helsingfors, Vanda och Sibbo samt NTM-centralen i Nyland. Efter att kommunerna tillstyrkt förslaget lades det ändrade förslaget till generalplan (15.12.2017) fram för påseende för tiden 11.1–9.2.2018.

Utgående från den respons man fick på det ändrade planförslaget bereddes ett granskat planförslag (19.6.2018), som Östersundomkommittén skickade till handläggning av Helsingfors, Vanda och Sibbo för tillstyrkande av godkännandet av planen. Målet är att kommunerna ska tillstyrka godkännandet av planen och Östersundomkommittén kan fatta beslut om godkännandet under år 2018.

0