Östersundomkommittén beslöt den 15.12.2017 att på nytt lägga fram det gemensamma generalplanförslaget för Östersundom till påseende och begära in utlåtanden. Förslaget är framlagt till påseende under tiden 11.1–9.2.2018 och anmärkningar kan lämnas in under samma tid. Informationstillfällen för invånare ordnas i Sakarinmäen koulu tisdagen den 16.1 kl. 17–19 och torsdagen den 25.1 kl. 17–19. Vid det första tillfället deltar planerarna från Helsingfors och Vanda och vid det senare deltar planerarna från Helsingfors och Sibbo.

Det nya generalplaneförslaget för Östersundom inpassat i ett flygfoto. Bild: Helsingfors stad

 

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och naturvärden. Planförslaget har ändrats en hel del jämfört med det förslag som var framlagt för påseende våren 2015. Av de många alternativen för metrons linjedragning och markanvändningen har man bestämt sig för lösningen med den så kallade raka metrolinjedragningen.

Sundberg samt de anslutande Husö och Ribbingö har anvisats som utredningsområden, vars markanvändning kommer att avgöras i ett senare skede med en separat delgeneralplan. Metrons linjedragning har rätats så att metrospåret inte går via Sundberg som ligger nära Naturaområdena. Sundbergs metrostation har tagits bort.

Byggandet har effektiviserats i synnerhet nära metrostationerna och längs med huvudgatorna. Uppskattat invånarantal är 80 000–100 000 invånare. Tyngdpunkten i byggandet är antagligen på 2030–2040-talen.

I Västersundom på gränsen mellan Helsingfors och Vanda har planen ändrats så att grönförbindelsen mellan Svarta backen och Sibbo storskog samt kulturlandskapet som omger Westerkulla gård bildar en stor, enhetlig helhet.

Utifrån Natura-bedömningen medför det nya förslaget inga betydande olägenheter för de naturtyper och fågelarter som utgör grunden för skyddet av Naturaområdet. I sitt utlåtande om Naturabedömningen instämmer NTM-centralen i Nyland dock inte i Naturabedömningens slutsatser angående planen utan anser att tryggandet av vissa naturvärden i Naturaområdet kräver ytterligare ändringar i planlösningen.

Enligt planläggningens ekonomiska beräkningar har planförslaget utvecklats i en gynnsam riktning. De ekonomiska konsekvenserna har även bedömts ur invånarnas, företagens, kommunekonomins och Helsingforsregionens perspektiv.

Av de tre föreslagna placeringarna för området för hantering av jordmassor har man valt Hältingbergets område som ligger nära Landbo anslutning. Valet baserar på en miljökonsekvensbedömning och teknisk-ekonomisk jämförelse.

Innan beslutet om framläggande av planen till påseende fattades begärde Östersundomkommittén utlåtanden om det ändrade planförslaget från Helsingfors, Vanda, Sibbo samt NTM-centralen i Nyland. Helsingfors och Sibbo föreslog inga ändringar i planförslaget. Vanda föreslog små preciseringar i de planbeteckningar och föreskrifter som gäller Vanda, och dessa har beaktats i planförslaget.

NTM-centralen i Nyland ansåg i sitt utlåtande att förslaget till generalplan har utvecklats mot det bättre men föreslog även några ändringar i planförslaget och kompletteringar i planmaterialet. Det viktigaste är att NTM-centralen inte instämmer i Naturabedömningens slutsatser angående planen utan anser att tryggandet av vissa naturvärden i Naturaområdet kräver ändringar i planlösningen. NTM-centralens synpunkter har beaktats i planföreskrifterna och kompletteringarna av dessa. Vissa av de ändringar som föreslogs av NTM-centralen, bland annat en ändring av ett utredningsområde till ett naturskydds- och rekreationsområde, har dock inte gjorts i planförslaget. Utlåtandena finns i protokollets bilagor (endast på finska).

Efter att planen varit framme till påseende kan den granskas utgående från utlåtandena och anmärkningarna.

Om kommunerna stöder planförslaget lägger kommittén det fram för påseende i slutet av 2017. Utifrån utlåtandena kan planen ännu ändras innan den läggs fram för påseende. I samband med att planen är framlagd ordnas presentationsmöten och anmärkningar kan göras på förslaget.

Läs mera >>

Gemensam generalplan för Östersundom, reviderat planförslag 15.12.2017

Material till det ändrade generalplanförslaget (på finska)

0