Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma organ, Östersundomkommittén, utarbetar och godkänner den gemensamma generalplanen. Kommittén tillsätts av kommunstyrelsen för dess mandatperiod.

Kommittémedlemmarna är Helsingfors stadsmiljös sektorchef Mikko Aho, Vandas stadsplaneringschef Tarja Laine samt Sibbos tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä. Kommittén svarar i alla skeden av planprocessen för förfaranden kring myndighetssamarbete, utlåtanden och interaktion, i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Före kommitténs beslutsfattande behandlas ärendena i stadsdirektörsgruppen för Östersundom. Till gruppen hör biträdande stadsdirektörerna eller -borgmästarna med ansvar för planeringen av markanvändning i Helsingfors och Vanda, Sibbos kommundirektör, de ovan nämnda medlemmarna i Östersundomkommittén samt tjänstemän med ansvar för generalplaneringen i kommunerna.

Kommittén bereder ett program för deltagande och bedömning, ett planutkast och ett planförslag och överlåter dem till behandling i kommunerna. Förutsättningen för godkännandebeslutet för kommitténs generalplan är att kommunerna har förordat godkännandet. Miljöministeriet har avsagt sig fastställningsförfarandet för den gemensamma generalplanen i och med ändringen av markanvändnings- och bygglagen den 1 februari 2016.

Föredragnings- och beslutlistor finns endast på finska.

0