Det justerade planförslaget har beretts utifrån responsen på det planförslag som var framlagd för påseende våren 2018. Efter framläggandet har planen ändrats på bl.a. följande sätt:

  • Trafikplatsen på Borgåleden har omvandlats till en reserv.
  • Avgränsningen av utredningsområdet har justerats så att det inte finns privatägd mark i området.
  • Förklaringen och bestämmelserna angående planbeteckningen på utredningsområdet har kompletterats.
  • I Västersundom har planbeteckningen ”Etappvist byggnadsområde” ersatts med en bestämmelse om tidsplanering.
  • I Bäckängens norra del har områdena med bostadsbyggnader betecknats som byggnadsområden (ett område vars karaktär bevaras).
  • Sibbo storskogs nationalpark har lagts till i plankartan.
  • Plankartan har kompletterats med ortnamn.
  • I Granö har man tillåtit permanent bebyggelse som stödjer sig på den befintliga bystrukturen och vattentrafiken.
  • För båthamnsområdet i Björnsö har utfärdats en bestämmelse för att verksamheten ska vara lämplig att idkas i närheten av bebyggelsen.

Även i övrigt har planmaterialet kompletterats eller uppdaterats efter behov. Ändringarna är sådana att det inte finns skäl att lägga fram planen för påseende på nytt.

Materialet till det justerade planförslaget (på finska)

0