Som första åtgärd i beredningen utarbetas ett planutkast. De viktigaste ärendena som ska avgöras i planutkastet är:

  1. grundlösningen för kollektivtrafiken
  2. antalet invånare och arbetsplatser i området i framtiden
  3. avgränsningen av byggnadsområdena. Den mer detaljerade strukturen bestäms i senare planeringsskeden.

Yleiskaavaluonnoksen kaavakartta

I generalplaneutkastet beskrivs förhållandet mellan den bebyggda omgivningen och grönområden i grova drag. Här definieras bl.a. Sibbo storskogs södra gräns, kvartersområdenas och gatornas gräns mot Natura 2000-områdena och andra skyddsområden samt de viktigaste grönkorridorerna.

Planutkastet omfattar bostäder för cirka 65 000–70 000 mäninskor. Siffran innefattar de nuvarande cirka 6 000 invånarna. Invånarantalet i områden som hör till Helsingfors är cirka 45 000, i Sibbo 12 000 och i Vanda 15 000.

De viktigaste arbetsplatsområdena finns i Östersundom i närheten av den planskilda anslutningen i Landbo samt i närheten av anslutningen mellan Ring III och Nya Borgåleden. Området får cirka 10 000–15 000 arbetsplatser.

Generalplanens spårtrafiklösning är metro. Det finns sammanlagt sex metrostationer: tre i Helsingfors, två i Vanda och en i Sibbo. Metron förutsätter att det finns ett tillräckligt antal invånare i området, sammanlagt cirka 10 000 invånare och/eller arbetsplatser i närheten av en metrostation.

Östersundom planeras som en småhusstad. Den effektivaste bebyggelsen har placerats mellan Borgå motorväg och Nya Borgåvägen i närheten av metrostationerna. Kring dem har man planerat stora stadsliknande småhusområden där bebyggelsen är tätare än i vanliga småhusområden. I områden med den tätaste bebyggelsen byggs också höghus (den mörkröda färgen i generalplanutkastet). Längst bort från metrostationerna och huvudgatorna finns traditionellare småhusbebyggelse (området med den ljusröda färgen).

  • Plankarta och förklaringar av beteckningar (pdf)
  • Beskrivning av generalplaneutkastet 21.4.2011 (pdf) bara på finska
0