Målsättningar för generalplanen har fastställts bl.a. i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, i samband med kommunsammanslagningen och i kommunernas beslut. Centrala mål är:

  • att förenhetliga samhällsstrukturen
  • att bereda sig för regionens befolkningsprognos
  • en på spårtrafiken baserad tätortsstruktur
  • en tillräcklig befolkningsmängd för att säkerställa metrons lönsamhet och den lokala servicenivån
  • ett mångsidigt bostadsutbud med tyngdpunkt i urbant småhusboende
    att utveckla Nordsjö–Ring III–flygplatsen-axeln som ett område för näringsverksamhet
  • att tillämpa lösningar med anknytning till förnybar energi och energieffektivitet och att erbjuda ett attraktivt läge för företag i cleantech-branscherna
  • att bevara Sibbo storskogs och Natura 2000-områdenas värden och att beakta ekologiska korridorer i stadsstrukturen
  • att utveckla Granö till ett mångsidigt område med maritima funktioner
0