Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma Östersundomkommitté beslutade på sitt möte den 7 maj att förslaget till den gemensamma generalplanen för Östersundom bereds utifrån alternativ B i utkastet till generalplan, daterat den 9 februari 2012.

Stadsstyrelserna i Sibbo, Vanda och Helsingfors godkände alternativ B i mars-april som underlag för den fortsatta planeringen.

Östersundomkommittén beslutade att man i planeringen ska iaktta de anvisningar för den fortsatta planeringen som Sibbo kommunstyrelse, Vanda stadsstyrelse och Helsingfors stadsstyrelse har utfärdat.

I den fortsatta planeringen säkerställer man att uppkomsten av betydande skador för Natura 2000-områdenas naturvärden förhindras. Linjen för den i sydvästlig-nordöstlig riktning löpande ekologiska korridoren i Majvik beaktas på så sätt att korridoren omfattar förutom åker även tillräckligt med skogsområden.

I planen granskas även alternativet med snabbspårvagn, som finns i modellen med tät stadsbebyggelse. Vad gäller Kantarnäs udde i sydspetsen av Sundberg ska det säkerställas att byggandet av stränderna inte strider mot Helsingfors nuvarande praxis. Möjligheterna att bygga stranden på den sida av udden som vetter mot Borgarstrandsviken bedöms över huvudtaget i förhållande till områdets naturvärden.

Läs mer om beslutsfattande >>

Utkastet till generalplan blir klart att presenteras i början av 2013

Målsättningen är att utkastet till generalplan ska stå klart att presenteras i början av 2013. Det färdiga planförslaget framläggs till påseende för allmänheten som har möjlighet att framföra skriftliga åsikter och utlåtanden om det. I planförslagsfasen hålls också diskussionsmöten.

När förslaget utarbetas ska planbestämmelser och avgränsningar granskas, planerna anpassas bättre till terrängen och trafikplaneringen och den kommunaltekniska planeringen fortsättas. Till planförslaget utarbetas vid sidan av en karta också en bilaga med förklaringar. Generalplaneförslaget är på samma precisionsnivå som utkastet. Generalplanen fungerar som en anvisning för detaljplaneringen.

Reviderade utkastet – Alternativ B

Alternativ B, som har valts som underlag för planförslaget, utgår från det utkast som varit till påseende och nu har utvecklats utifrån kommunernas behov och respons. Den största förändringen är att den andra metrostationen i Vanda togs bort. I stället läggs tonvikten på naturen som ska bevaras och på kulturlandskapet.

– På basis av ställningstaganden har de ekologiska korridorerna och grönområdena på Granö utvidgats. Antalet arbetsplatsområden längs Borgåleden har näst intill fördubblats. Produktionen av solenergi fick nästan enhälligt positivt mottagande och för detta har mer utrymme reserverats, berättar Matti Visanti, projektchef för kommunernas gemensamma planeringsprojekt.


Video: Det reviderade planutkastet (på finska)

Mest respons fick man på frågor rörande naturen och spårtrafikslösningarna.

– Generalplanen ger möjlighet att förbereda sig för flera trafiksystem. I det föreslagna alternativet finns reservationer för metron och Joker-linjerna. Trafiklösningen är en fråga med stor ekonomisk vidd, vars utfall inte kan avgöras genom generalplanen.

Vid sidan av den föreslagna modellen utvärderas fyra andra alternativ: Modell A med sex metrostationer, som också varit framlagt till påseende, modell C, där man bevarar så mycket natur som möjligt, modell D, som utgår från spårvagnstrafiken och modell E, som utgår från ett regionaltågspår parallellt med kusten.

Vid en jämförelse mellan alternativen konstaterades att de önskade effekterna hos alternativen A, B, D och E riktas mot regionens samhällsstruktur, bostadsutbud och näringslivet, medan de icke-önskade effekterna riktas mot naturmiljön. I alternativ C är konstellationen den motsatta. Vid jämförelsen befanns alternativen B och E vara de bästa, men enligt uppskattning skulle det finnas fler osäkerhetsfaktorer i anslutning till det sistnämnda alternativet.

Förutom genom skriftliga ställningstaganden och invånarmöten, har invånare, markägare och representanter för föreningar diskuterat, och fortsätter att diskutera, med planerarna vid personliga möten.

– För området önskas utöver bostäder även olika slags verksamheter. Det lönar sig att lägga fram idéer. Till exempel har vi på basis av önskemål reserverat mer utrymme för hästaktiviteter vid Husö herrgård, säger projektchef Visanti.

Arbetet med generalplanen har som mål att se till att planens effekter inte får någon betydande negativ påverkan på områdets naturvärden. Natura-bedömningen pågår parallellt med planberedningen och i planeringen söker man medel för att lindra försämringen av naturvärdena. Generalplanebestämmelserna styr den mer detaljerade detaljplaneringen och ser på så sätt till, att naturvärdena främjas så mycket som möjligt.

Alla tre kommunerna ska förorda godkännandet av det alternativ, som föreslagits på basis av det reviderade utkastet som underlag för den fortsatta planeringen. Målet är att man kan utarbeta ett generalplaneförslag baserat på det valda alternativet under år 2012.

Det reviderade planutkastet och övriga materialet finns på finska på sidan Aineistot >>

0