Skriftliga synpunkter tas emot på följande adressen:

Helsingfors stad, Registratorskontoret,
Östersundomkommittén
PB 10, 00099 Helsingfors stad
(besöksadress: Stadshuset Norra Esplanaden 11–13)
e-post:helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

0