Havet och den exceptionellt fina och varierande naturen är Östersundoms trumfar. Områdets nuvarande kulturlandskap består av natur- och jordsbrukområden. Förhållandena kommer oundvikligen att förändras när stadsstrukturen växer. En utmaning för planeringen är att bevara naturvärdena samtidigt som invånarna erbjuds möjlighet att njuta av naturen.

Naturen och stadsstrukturen kan leva sida vid sida på området. För stadsnaturen finns livsrum förutom på skyddsområden, även inom stadsstrukturen i trädgårdar och parker. Man strävar efter att anpassa byggandet till de olika områdenas naturtyper.

Sibbo storskog som nationalpark och rekreationsområde

Sibbo storskog är ett viktigt naturobjekt och utflyktsmål för hela huvudstadsregionen, och dess södra del, cirka 16 % av skogsområdets hela areal, ingår i planeringsområdet. Grundandet av Sibbo storskogs nationalpark utgör en fast grund för planeringen av området.

I söderkanten av Sibbo storskog ligger numera bostadsområdena Landbo och Bäckängsvägen. I planutkastet planeras mer småhusboende norr om Borgå motorväg. Man vill utveckla användningen av Sibbo storskog för rekreation bland annat med hjälp av skyltade friluftsleder och ett skidspårnät.

Ungefär hälften av strandnaturen ligger på Natura 2000-områden

Generalplanen omfattar stora naturskyddsområden på Natura 2000-området ”Svarta backens lundområde och Östersundoms fågelvatten”. Detta område består av grunda havsvikar, strandängar och bergiga kullar vars sluttningar växer lövskogsväxter.

När man bor nära havet vill man använda stränderna för motion, simning och båtliv. Denna möjlighet vill man skapa samtidigt som man vill bevara den värdefulla strandnaturen. Bölsfjärden mittemellan Björnsö och Majvik skulle vara ett bra ställe för ett maritimt centrum för hela området. Ön Granö kunde vara ett annat område för havsnära rekreation.

Verkningarna av byggandet enligt generalplanen på Natura 2000-områdenas naturvärden utreds med hjälp under planläggningsprocessen.

Vad är värdefullt i Östersundoms natur och hur ska det bäst bevaras när stadsstrukturen växer? Hur och var kan Östersundombor ta sig till stränderna för motion, simning och båtliv? Hurudana saker som anknyter till friluftsliv, turism eller naturiakttagelser önskar du till Sibbo storskog?

0
Bokmärk permalänk.

27 Responses

  1. Husö bör bevaras som friluftsområde.

    1+
  2. Från Svarta backen i Nordsjö till Husö friluftsområde finns en friluftled och vintertid ett populärt skidspår, som idrottsverket i Helsingfors sköter mycket väl.

    Vintern 2008 – 2009 var skidspåret från Svarta backen till Husö gård delvis stängt, för att en del av friluftleden genom ett Natura 2000-område tagits i bruk som räddningsväg för Nordsjö hamn och därför plogats och sandats. Nylands miljöcentral beviljade dock lov för en ny skidled, som togs i bruk vintern 2009-2010. Friluftleden och skidspåret har på inga sätt noterats i utkastet till generalplan för Östersundom. En strandpromenad ersätter på inga sätt den existerande friluftleden.

    1+