Helsingin, Sipoon ja Vantaan valtuustot päättivät vuoden 2010 lopulla, että Östersundomin alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen kuntien yhteinen yleiskaava.

Yleiskaava määrittää karkealla tasolla

  • joukkoliikenteen perusratkaisut
  • asukas- ja työpaikkamäärän
  • rakentamisalueiden rajaukset

Tarkempi rakenne päätetään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa eli osayleiskaava- ja asemakaavatasolla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä helmikuussa 2011.

Yleiskaavaluonnos (24.2.2011) ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten huhti-toukokuussa 2011.

Tarkistettu kaavaluonnos (9.2.2012) laadittiin kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta. Se sisälsi viisi vaihtoehtoa, joista yleiskaavaehdotuksen pohjaksi valittiin vaihtoehto B.

Tarkistetun kaavaluonnoksen Natura-arviointi valmistui maaliskuussa 2013. Sen mukaan Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundomin alue toteutuisi tarkistetun luonnoksen (28.12.2012) mukaisesti. Luontoarvoihin kohdistuvien merkittävien haittojen lieventämiseksi rakentamisalueita pienennettiin suunnitteluprosessin aikana.

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnissa (10.10.2014) merkittävän haitan kynnys ylittyi linnuston osalta pyyn, kehrääjän ja ruisrääkän kohdalla. Tässä vaiheessa todettiin, että jos rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, yleiskaava ei enää vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa eikä hankkeelle aiemmissa päätöksentekovaiheissa asetettuja tavoitteita.

Kaavaehdotus (27.10.2014) lähetettiin kuntien luottamuselinten käsiteltäväksi loppuvuodesta 2014. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015 ja siitä pyydettiin lausuntoja ja muistutuksia. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan ehdotuksella on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tavoitteena on ollut löytää myös luonnonsuojelun kannalta hyväksyttävä ratkaisu. Valmistelussa tarkasteltiin useita metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuja.

Vuoden 2016 aikana työstettiin yleiskaavavaihtoehtoa, jossa metrolinja on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmas Natura-alueista (pohjoinen metrolinjausvaihtoehto 15.12.2016). Vaihtoehdosta laadittiin Natura-arviointi ja muita selvityksiä.

Natura-arvioinnissa pohjoisen metron vaihtoehtoa pidettiin hyväksyttävänä. Metron rakennettavuus- ja kustannusselvityksessä kuitenkin osoittautui, että kyseinen metrolinjaus on maaperäolosuhteiden vuoksi huomattavan kallis verrattuna vuonna 2015 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen metrolinjaukseen.

Kevään 2017 aikana selvitettiin suorempaan metrolinjaukseen perustuvaa kaavaratkaisua. Tarkastelussa oli sekä osin maanpäällinen että kokonaan maanalainen vaihtoehto.

Muutettu kaavaehdotus perustuu ns. suoran metrolinjauksen vaihtoehtoon. Natura-arvioinnin (5.4.2017) mukaan uusi ehdotus ei aiheuta merkittävää haittaa Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille. Östersundom-toimikunta pyysi kaavaehdotuksesta Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon. Kuntien puollettua ehdotusta, asetettiin muutettu yleiskaavaehdotus (15.12.2017) nähtäville 11.1.-9.2.2018 väliseksi ajaksi.

Muutetusta kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella valmisteltiin tarkistettu kaavaehdotus (19.6.2018), jonka Östersundom-toimikunta lähetti Helsingin, Vantaan ja Sipoon käsittelyyn kaavan hyväksymisen puoltamista varten. Tavoitteena on, että kunnat puoltavat kaavan hyväksymistä, ja Östersundom-toimikunta voi tehdä hyväksymispäätöksen vuoden 2018 aikana.

0