Östersundom-toimikunta päätti 15.12.2017 asettaa Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 11.1. – 9.2.2018, jolloin siitä voi jättää muistutuksen. Asukastilaisuudet järjestetään Sakarinmäen koululla tiistaina 16.1. klo 17–19 ja torstaina 25.1. klo 17–19. Ensimmäisessä tilaisuudessa paikalla on Helsingin ja Vantaan suunnittelijat, jälkimmäisessä tilaisuudessa Helsingin ja Sipoon suunnittelijat.

Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus ilmakuvaan sovitettuna. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus sovittaa yhteen seudun kasvua ja luontoarvoja. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran metrolinjauksen vaihtoehtoon.

Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Ribbingön alueet on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillisellä osayleiskaavalla. Metrolinjausta on suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita sijaitsevan Salmenkallion alueen kautta. Salmenkallion metroasema on poistettu.

Rakentamista on tehostettu varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsilla. Kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut erityisesti metroasemien ympärillä. Kaupunkimaista pientaloasumista on edelleen noin puolet rakentamisen määrästä. Asukasmääräarvio on 80 000–100 000 asukasta. Rakentamisen painopiste ajoittunee 2030–2040-luvuille.

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella on muutettu suunnitelmaa siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys ja Westerkullan kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema muodostavat laajan yhtenäisen kokonaisuuden.

Natura-arvioinnin perusteella uusi ehdotus ei aiheuta merkittävää haittaa Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille. Lausunnossaan Natura-arvioinnista Uudenmaan ELY-keskus ei kuitenkaan yhdy kaavan Natura-arvioinnin johtopäätöksiin, vaan katsoo, että Natura-alueen tiettyjen luontoarvojen turvaaminen edellyttää edelleen muutoksia kaavaratkaisuihin.

Kaavataloudellisten laskelmien mukaan kaavaehdotus on kehittynyt hyvään suuntaan. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu lisäksi asukkaiden, yritysten, kuntatalouden sekä Helsingin seudun näkökulmasta.

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaehdotukseen on valittu Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja teknistaloudelliseen vertailuun.

Ennen päätöstä nähtävillepanosta Östersundom-toimikunta pyysi muutetusta kaavaehdotuksesta lausunnot Helsingiltä, Vantaalta, Sipoolta sekä Uudenmaan ELY-keskukselta. Helsinki ja Sipoo eivät esittäneet muutoksia kaavaehdotukseen. Vantaa esitti pieniä tarkennuksia Vantaan aluetta koskeviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin, ja ne on huomioitu kaavaehdotuksessa.

Uudenmaan ELY-keskus katsoi lausunnossaan, että yleiskaavaehdotusta on kehitetty hyvään suuntaan, mutta esitti myös joitakin muutoksia kaavaehdotukseen ja täydennyksiä kaava-aineistoon. Merkittävin asia on, että ELY-keskus ei yhdy kaavan Natura-arvioinnin johtopäätöksiin, vaan katsoo, että Natura-alueen tiettyjen luontoarvojen turvaaminen edellyttää muutoksia kaavaratkaisuun. ELY-keskuksen esittämät näkökohdat on huomioitu kaavamääräyksissä ja niitä täydentämällä. Kaikkia ELY-keskuksen esittämiä muutoksia, mm. selvitysalueen muuttamista luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi, ei kuitenkaan ole tehty kaavaehdotukseen. Lausunnot löytyvät pöytäkirjan liitteistä.

Nähtävillä olon jälkeen kaavaa voidaan tarkistaa lausuntojen ja muistutusten perusteella.

Kuntien yhteinen toimielin, Östersundom-toimikunta, vastaa kaavan laatimisesta ja päättää kaavan hyväksymisestä. Päätöksen edellytyksenä on, että valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Tavoitteena on, että kaava voidaan hyväksyä vuoden 2018 aikana.

Muutetun yleiskaavaehdotuksen aineisto (lausuntoaineisto 15.12.2017)

 1. Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 15.12.2017 (pdf)
 2. Kaavaselostus, 15.12.2017 (pdf)
 3. Teknistaloudellinen selvitys, 15.12.2017 (pdf)
 4. Vaikutusten arviointi, 15.12.2017 (pdf)
 5. Vuorovaikutusraportti, yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017 (pdf)
 6. Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta (26.6.2017) koskevat lausunnot, 15.12.2017 (pdf)
 7. Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)
 8. Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy 31.3.2017 (pdf)
 9. Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)
 10. Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017 (pdf)
 11. Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017 (pdf)
 12. Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)
 13. Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)

Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineisto >>

Lue lisää >>

0