Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yhteisen yleiskaavan kokouksessaan 11. joulukuuta 2018. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Kuntien sopimuksen mukaan toimikunta voi tehdä varsinaisen hyväksymispäätöksen, kun kunnanvaltuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä.

Tarkistettu kaavaehdotus on valmisteltu keväällä 2018 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella. Nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty mm. seuraavat muutokset:

  • Porvoonväylän eritasoliittymä on muutettu varaukseksi
  • Selvitysalueen rajaus on tarkistettu niin, ettei alueella ole yksityisiä maita
  • Selvitysalueen kaavamerkinnän selitystä ja määräyksiä on täydennetty
  • Länsisalmessa ”vaiheistettu rakentamisalue” -kaavamerkintä on korvattu ajoitusmääräyksellä
  • Puroniityn pohjoisosassa asuinrakennusten alueet on merkitty rakentamisalueeksi (alue, jonka ominaispiirteet säilytetään)
  • Kaavakartalle on lisätty Sipoonkorven kansallispuisto
  • Kaavakartalle on lisätty paikannimiä
  • Granössa on sallittu olemassa olevaan kylärakenteeseen ja vesiliikenteeseen tukeutuva pysyvä asutus
  • Karhusaaren venesatama-alueelle on annettu määräys, joka edellyttää toiminnan soveltuvuutta asutuksen läheisyyteen.

Kaava-aineistoa on myös muilta osin täydennetty tai päivitetty tarpeen mukaan. Muutokset ovat sen luonteisia, että kaavaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkistetun kaavaehdotuksen aineisto

Tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.6.2018 (pdf)

Kaavaselostus, 19.6.2018 (pdf)

Planbeskrivning, 19.6.2018 (pdf)

Vaikutusten arviointi, 19.6.2018 (pdf)

Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset, 19.6.2018 (pdf)

Havainnekuva, 26.6.2017 (pdf)

Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017 (pdf)

Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018 (pdf)

Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017 (pdf)

Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017 (pdf)

Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017 (pdf)

Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018 (pdf)

Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017 (pdf)

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017 (pdf)

Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Östersundomin yhteisen yleiskaavan aineisto

 

0