Yleiskaavan tarkistettu luonnos sisältää viisi vaihtoehtoa, joista Östersundom-toimikunta esittää kaavaehdotuksen pohjaksi viiteen metroasemaan perustuvaa vaihtoehtoa B. Vaihtoehto pohjautuu nähtävillä olleeseen yleiskaavaluonnokseen, jota on kehitetty vaihtoehdoista pisimmälle kuntien tarpeiden, palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta.


Video: Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen 9.2.2012 esittely

Suurin muutos on toisen metroaseman poistaminen Vantaan alueelta. Kannanotoissa aseman käyttömäärien suhdetta kustannuksiin ei pidetty edullisena. Vantaan alueella painottuu nyt luonnon- ja kulttuurimaiseman suojelu. Rakentamisaluetta on pienennetty ja viheralueita lisätty. Sipoonkorvesta merenrantaan johtaa vaihtoehtoa A leveämpi ekokäytävä.

Vaihtoehdossa on varauduttu useampaan liikennejärjestelmään. Siihen on merkitty metron lisäksi pikaraitiotievaraukset sekä Itäkeskuksesta jatketulle Jokeri 1-linjalle että  kehä III:n suuntaiselle Jokeri 3-linjalle. Raideliikenne itään toimii metroa jatkamalla Majvikistä. Heli-rata ei ole mukana. Liikenneratkaisujen lopullinen toteuttaminen on talou-dellinen kysymys, josta ei päätetä yleiskaavalla.

Vaihtoehtoon B on tehty muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Ekokäytäviä on laajennettu ja viheralueita lisätty muun muassa Kapellvikenin Natura-alueen tuntumassa ja Salmenkalliossa. Granössä merelliselle virkistykselle on lisätty tilaa, jotta Natura-alueisiin kohdistuva paine vähenisi.
 • Asumiseen tarkoitettua rakentamisaluetta on noin sata hehtaaria vähemmän kuin vaihtoehdossa A. Mitoitus on edelleen pientalokaupunkimainen, kerrostalojen määrä ei ole kasvanut. Granössä ja Majvikissa rakentamismahdollisuuksia on lisätty maanomistajien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella.
 • Työpaikka-alueiden määrä Porvoonväylän varressa on lähes kaksinkertaistettu.
 • Aurinkoenergian tuotannolle on varattu enemmän tilaa. Kunnallisteknisten toimintojen harmaalla merkittyjä alueita on lisätty moottoritien varteen.
 • Lähipalvelukeskuksia on merkitty oransseilla neliöillä. Tavoitteena on, että palveluita olisi kävelymatkan päässä asuinalueilta, ei ainoastaan metroasemien läheisyydessä ja moottoritien varressa.
 • Kaksi erityissuunnittelualuetta on merkitty Kehä III:n ja Uuden Porvoontien sekä Landbon liittymien kohdalle. Alueilla on suuri kaupallinen ja toiminnallinen potentiaali, jonka hyödyntäminen edellyttää lisäselvityksiä. Lisäksi liikenneratkaisut edellyttävät tarkempaa suunnittelua.
 • Natura-alueita koskevia merkintöjä ja määräyksiä on tarkennettu Natura-arvioinnin välitulosten perusteella. Naturaan rajoittuvilla alueilla esimerkiksi Talosaaressa rakentamisaluetta on vähennetty ja muutettu viheralueeksi.
 • Kaavamääräyksiin on lisätty paketti Natura-määräyksiä, joissa on lieventämiskeinoja luontoarvoja heikentävien vaikutusten pienentämiseksi.

Viiden metroaseman vaihtoehdon B rinnalla arvioitavina on neljä muuta vaihtoehtoa: nähtävillä ollut kuuden metro-aseman malli A, luontojärjestöjen laatima mahdollisimman paljon luontoa säilyttävä malli C, raitiovaunuliikenteeseen pohjautuva malli D ja rannikon suuntaisesti kulkevaan taajamajunarataan perustuva malli E.

Yleiskaavan tarkistetun luonnoksen vaihtoehtojen A–E kartat

 • Vaihtoehto A: ”Nähtävillä ollut” (pdf)
 • Vaihtoehto B: ”Kehitetty” (pdf)
 • Vaihtoehto C: ”Luonnon ehdoilla” (pdf)
 • Vaihtoehto D: ”Raitiovaunukaupunki” (pdf)
 • Vaihtoehto E: ”Rantarata” (pdf)
 • Ote ”Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu” -raportista: Kaavaluonnosvaihtoehtojen vertailutaulukko. 7.2.2012. (pdf) Raportti valmistuu kokonaisuudessaan kuntien luottamuselinten yleiskaavaluonnoksen käsittelyyn.

Yleiskaavaluonnoksen aineistot kootusti >>

Teema: Vaihtoehdot vertailussa

0