Yleiskaavalle on asetettu tavoitteita mm. valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, kuntaliitoksen yhteydessä ja kuntien päätöksissä. Keskeisiä tavoitteita ovat:

  • yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
  • seudun väestöennusteeseen varautuminen
  • raideliikenteeseen perustuva taajamarakenne
  • riittävä väestömäärä metron kannattavuuden ja paikallisen palvelutason varmistamiseksi
  • monipuolinen asuntotarjonta, painopisteenä kaupunkimainen pientaloasuminen
  • Vuosaari–Kehä III–lentokenttä -akselin kehittäminen elinkeinotoiminnan alueena
  • uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen soveltaminen ja houkuttelevan sijaintipaikan tarjoaminen cleantech-alojen yrityksille
  • Sipoonkorven ja Natura 2000-alueiden arvojen säilyttäminen ja ekologisten käytävien huomioiminen kaupunkirakenteessa
  • Granön kehittäminen monipuoliseksi merellisten toimintojen alueeksi
0